İletişim Lisans Programı

Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi(RPP304-G-2)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP304-G-2 Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere kriz-risk-sorun yönetimi konularında temel bilgileri aktarmayı ve pratik kazandırmayı, aynı zamanda da eleştirel ve sistematik/analitik bakış açısını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik Kriz, risk ve sorun yönetimi / Kuramsal çerçeve ve kavramlar
Kriz ve risk iletişimi yönetimi
Kriz iletişimi stratejileri
Örnek vaka analizleri
Risk Toplumu Kuramı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders sonunda öğrenci;

- Kriz ve risk konuları ile ilgili kavramları ve teorileri tanır.
- Bir krizi yönetebilir ve etkisini değerlendirebilir.
- Proaktif kriz planı hazırlayabilir.
- Kriz yönetiminde iletişim ortamlarını ve araçlarını etkili bir şekilde kullanır.
- Alan ile ilgili etik bir sorgulama yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Tartışma
Vaka analizleri
Kaynaklar Ders notları.


BECK Ulrich, “Living in the World Risk Society”, Hubhouse Memorial Public Lecture at LSE, 15 February 2006.

BECK Ulrich, Risk Society: Towards a New Modernity, Çev. Mark Ritter, London: Sage Publications, 1992.
BECK, Ulrich. World Risk Society, Cambridge: Polity Press, 1998.

BECK, “Ulrich. The Silence of Words and Political Dynamics in the World Risk Society”, 2001 Lecture, trans. by, Elena Mancini, Logos 1.4, Fall 2002, http://logosonline.home.igc.org/beck.pdf, (01.11.2008).

COOMBS, Timothy W. ve HOLLADAY Sherry J. (ed.). The Handbook of Crisis Communication, Massachusetts, MA: Blackwell.

ÇINARLI, İnci. Örnek Vaka Analizleri ile Kriz İletişimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2016.

DELAHAYE PAINE Katie. “How to Measure Your Results in Crisis”, (2003), http://www.instituteforpr.com/pdf/HowtoMeasureYourResultsinaCrisis, KatieDelahayePaine2002.pdfIPR, 11.06.2006.

GIDDENS Anthony, “Risk”, BBC/Reith Lectures, Hong Kong, 1999.

FUREDI Frank, Korku Kültürü: Risk Almanın Riskleri, Çev. Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.

ÇINARLI, İnci. “Bir Kriz İletişimi Yönetimi Vaka Analizi: Kaybolan Malezya Havayolları MH370 Sefer Sayılı Uçağı”, Gazi University İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, 2014.

ÇINARLI İnci, “Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını”, GSÜ İleti-ş-im Dergisi, no.2, Haziran 3005.

ÇINARLI İnci (ed.), Belirsizlik Toplumu’nun Krizi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

NARBAY ŞİMŞEK Mine. Kriz İletişimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2006.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kriz kavramının tanımlanması / Kriz iletişimi, kriz yönetimi
2 Kriz tipolojileri ve krizin evreleri / Proaktif ve reaktif kriz iletişimi
3 Kriz ve kurumsal itibar
4 Kriz Yönetimi Planı / Kriz iletişimi kuramları
5 Sorun yönetimi-risk yönetimi-kriz yönetimi
6 Kriz tepki stratejileri / Soma maden faciası, BP Meksika Körfezi, Malaysia Airlines MH370, Volkswagen AG emisyon krizi vb. krizlerin analizi
7 Vize (kriz vakası analizi)
8 Dijital dünyada kriz iletişimi / Sosyal medya ve kriz yönetimi
9 Kriz yönetiminde medya ile ilişkiler / Küresel krizlerde medyanın rolü (örn. terör, epidemiler)
10 Kriz yönetiminin değerlendirilmesi / Kriz iletişiminin performansının ölçümlenmesi
11 Risk kavramının tanımlanması / Risk iletişimi.
12 Teknoloji ve risk algılaması
13 Korku kültürü / Risk Toplumu I
14 Korku kültürü / Risk Toplumu II
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Ödevler 1 20
Ödevler 1 20
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Proje 0 0
Proje 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 200
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 4 5 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top