İletişim Lisans Programı

Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi(RPP304-G-2)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP304-G-2 Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere kriz-risk-sorun yönetimi konularında temel bilgileri aktarmayı ve pratik kazandırmayı, aynı zamanda da eleştirel ve sistematik/analitik bakış açısını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik Kriz, risk ve sorun yönetimi / Kuramsal çerçeve ve kavramlar
Kriz ve risk iletişimi yönetimi
Kriz iletişimi stratejileri
Örnek vaka analizleri
Risk Toplumu Kuramı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders sonunda öğrenci;

- Kriz ve risk konuları ile ilgili kavramları ve teorileri tanır.
- Bir krizi yönetebilir ve etkisini değerlendirebilir.
- Proaktif kriz planı hazırlayabilir.
- Kriz yönetiminde iletişim ortamlarını ve araçlarını etkili bir şekilde kullanır.
- Alan ile ilgili etik bir sorgulama yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Tartışma
Vaka analizleri
Kaynaklar Ders notları.


BECK Ulrich, “Living in the World Risk Society”, Hubhouse Memorial Public Lecture at LSE, 15 February 2006.

BECK Ulrich, Risk Society: Towards a New Modernity, Çev. Mark Ritter, London: Sage Publications, 1992.

COOMBS, Timothy W. ve HOLLADAY Sherry J. (ed.). The Handbook of Crisis Communication, Massachusetts, MA: Blackwell.

ÇINARLI İnci, Kriz İletişimi: Örnek Vaka Analizleri ile, İstanbul: Beta Yayınları, 2016.

DELAHAYE PAINE Katie. “How to Measure Your Results in Crisis”, (2003), http://www.instituteforpr.com/pdf/HowtoMeasureYourResultsinaCrisis, KatieDelahayePaine2002.pdfIPR, 11.06.2006.

GIDDENS Anthony, “Risk”, BBC/Reith Lectures, Hong Kong, 1999.

FUREDI Frank, Korku Kültürü: Risk Almanın Riskleri, Çev. Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.

ÇINARLI, İnci. “Bir Kriz İletişimi Yönetimi Vaka Analizi: Kaybolan Malezya Havayolları MH370 Sefer Sayılı Uçağı”, Gazi University İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, 2014.

ÇINARLI İnci, “Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını”, GSÜ İleti-ş-im Dergisi, no.2, Haziran 3005.

ÇINARLI İnci (ed.), Belirsizlik Toplumu’nun Krizi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

NARBAY ŞİMŞEK Mine. Kriz İletişimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2006.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kriz kavramının tanımlanması / Kriz iletişimi, kriz yönetimi
2 Kriz tipolojileri ve krizin evreleri / Proaktif ve reaktif kriz iletişimi
3 Kriz ve kurumsal itibar / 21.yüzyılın krizleri: Örnek vaka analizleri
4 Kriz Yönetimi Planı / Kriz iletişimi kuramları
5 Sorun yönetimi-risk yönetimi-kriz yönetimi
6 Kriz tepki stratejileri / Soma maden faciası, BP Meksika Körfezi, Malaysia Airlines MH370, Volkswagen AG emisyon krizi vb. krizlerin analizi
7 Kriz yönetiminde medya ile ilişkiler
8 Sosyal medya ve kriz iletişimi
9 Kriz yönetiminin değerlendirilmesi / Kriz iletişiminin performansının ölçümlenmesi
10 Risk kavramının tanımlanması / Risk iletişimi.
11 Korku kültürü / Risk Toplumu I
12 Korku kültürü / Risk Toplumu II
13 Atölye çalışması
14 Atölye çalışması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 30
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 70
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 4 5 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top