Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde eğitim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 90 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilan edilen kontenjanlar dahilinde tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, İşletme Bölümünün gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile sonuca bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesi ve diğer koşullar da aranır.


Program Yeterlilikleri

1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve lojistik fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi.
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği.
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi.
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


Mezunların Mesleki Profili

Pazarlama ve Lojistik Yönetimi tezsiz yüksek lisans programımız yönetici adayları ve yöneticilere yönelik bir uzmanlık programıdır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz işletmenin stratejik yönetim, finans, muhasebe, satış ve pazarlama, satın alma ve lojistik, üretim ve araştırma ve geliştirme, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon gibi fonksiyonel alanlarındaki teorik ve pratik bilgilerini ve uzmanlık alanlarını genişletebilmekte ve gerek kamu gerekse özel sektörde yöneticilik pozisyonlarının doğal adayları olarak yetiştirilmekte ve geliştirilmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Dersinin yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı % 40’dan az, % 60’dan çok olmamak koşulu ile yarıyıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Başarı NotuKatsayı
AA4.00
BA3.50
BB3.00
CB2.50
CC2.00
F0

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Ayrıca, sınav sonucu, seminer dersi, tez ya da dönem projesinin değerlendirilmesinde aşağıdaki notasyonlardan da yararlanmak mümkündür.

NotasyonAçıklama
IADerse devamsızlık nedeniyle başarısız
NPYarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız
BLBaşarılı
BSBaşarısız


Eğitim Türü

Program bir ikinci eğitim programıdır


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Nilşah ÇAVDAR AKSOY
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: ncaksoy@gsu.edu.tr


Scroll to Top