İşletme Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İşletme Doktora Programı kurama katkı yapmayı ve iş dünyası ile ilgili konuların araştırılmasını amaçlayan tam zamanlı bir çalışmadır. Doktora çalışmasının temel amacı öğrencileri özgün araştırmaya yönlendiren gelişmiş ve uzmanlaşmış bir eğitim aracılığıyla onlara eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır. Son olarak, iş dünyası ile ilgili konuları etkin bir şekilde inceleyebilmek için gerekli olan kuram ve yöntemleri öğrencilere aktarmak ve onların bu yöndeki becerilerini geliştirmek programın bir diğer hedefidir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisansüstü-Doktora seviyesi


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Yüksek lisans mezuniyet belgelerinde ve not dökümünde tezli ibaresi bulunmayanlar tezli yüksek lisans mezunu olduklarını belgelemek zorundadırlar. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 75 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKDİL) en az 80 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Bu programa başvuracak adaylarda Yüksek Lisans mezuniyet ortalaması 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 76.66 olmalıdır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İşletme Doktora diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersleri başarıyla bitiren ve tezini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 180 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, GSÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve enstitü yönetimi tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir.
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir.
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir.
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir.
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir.
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir.
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir.
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir.
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir.
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir.
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir.
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir.


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar çalışmalarına akademik olarak üniversitelerde ya da alanında uzman profesyoneller olarak özel sektörde devam edebilmektedir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 

       Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir:
 

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
P
IA
NP
 
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-
-
 

 
       « AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları « 3.00 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « P » notu Doktora tezini başarıyla savunan bir öğrenciye verilirken, « F » notu öğrencinin Doktora tezinden başarısız olduğu anlamına gelir. « IA » notu, öğrencinin derse devamsızlık nedeniyle başarısız olmasını, « NP » notu ise yarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız olmasını ifade eder.
 
       Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı, o dersten alınan notların dersin AKTS kredisi ile çarpılmasıyla elde edilir. GANO, bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları, AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.
 

 

 
 


Eğitim Türü

Program bir birinci öğretim programıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof.Dr. Volkan DEMİR
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: vdemir@gsu.edu.tr


Scroll to Top