Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği Doktora Programının amacı, öğrencilere hızla değişim gösteren bir alan olan endüstri mühendisliğinde üst düzeyde bilgi ve deneyim aktararak yüksek kaliteli öğrenim olanağı sağlamak ve bu bağlamda öğrencileri, endüstri mühendisliği mesleğinde, iş hayatında ve akademik hayatta geleceğin liderleri olmaya hazırlamak ve öğrencilerin endüstriyel sorunlar ve sorumluluklara ilişkin görüşlerini geliştirerek uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Endüstri mühendisliğinin kapsadığı alanlarda yüksek kaliteli teorik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek, Türkiye’nin endüstriyel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak da temel amaçlar arasında yer almaktadır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesi (Doctor of Philosophy in Industrial Engineering Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Doktora


Kayıt Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden alınan Mühendislik alanlarında lisans diplomasına sahip olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak; ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal Bölümden en az 70 puan (lisans derecesiyle başvuran adaylar için en az 80 puan) ya da GRE (Graduate Record Examination) Sınavı Sayısal Bölümden en az 153 (lisans derecesiyle başvuranlar için en az 156 puan) almış olmak; TOEFL sınavının internet tabanlı sisteminden en az 79 puan almış olmak veya YDS/YÖKDİL (İngilizce) sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 puan almış olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Endüstri Mühendisliği Dokotora Programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplamda en az 60 AKTS kredilik yedi (7) ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplamda en az 120 AKTS kredilik on dört (14) adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin başka bir kurumdan aldığı ders içeriğinin, kayıtlı olduğu programda yer alan bir dersin içeriğine uygun olması durumunda, kurumdan aldığı onaylı ders içeriği örneğinin ibrazı ve dilekçeyle başvurması, danışmanı veya program koordinatörünün önerisi, ilgili Anabilim Dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Endüstri Mühendisliği alanında bağımsız olarak kuramsal ve/veya deneysel araştırmalar yürütür ve mevcut literatürü göz önünde bulundurarak bilgiye derinlemesine ulaşıp özgün fikir ve yöntemler geliştirir; ve farklı alanlarda bunların uygulamalarını gerçekleştirir.
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili alanlarda gerektiğinde belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
3 Karmaşık endüstriyel sistemlerdeki ve süreçlerdeki Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder, yenilikçi tasarımlar veya performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik çözümler sunar.
4 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir sekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
5 Akademisyen/araştırmacı olarak yükseköğretim kurumlarında veya uzman kadrolarda özel/kamu sektöründe görev alır.
6 Hayat boyu öğrenme kapsamında Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların uygulamaları ve kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin biçimde çalışır, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirir; gerektiğinde bağımsız çalışır ve sorumluluk alır.
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirir.
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

(1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.


(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Sayısal Değer
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu not, not ortalamarı hesabında, F notu işlemi görür. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyılı/dönem sonu başarı notunun her ders için en az CC ya da P olması gerekir. Öğrencinin bir yarıyılı/dönem sonunda başarısız olduğu dersler için kendisine F notu verilir. Zorunlu veya seçime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayısı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ve F ile değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.


Eğitim Türü


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri):
Adres:
Telefon Numarası:
E-Posta adresi:


Scroll to Top