Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün misyonu bilişim alanındaki güncel ve geleceğe yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek insan kaynakları oluşturmaktır. Bu misyon gerek endüstride gerekse akademik dünyada lider pozisyonlar için bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi içerir. Bu bağlamda öğrencilere, çağdaş hedefe yönelik bir eğitim sistemi ile üstün nicel muhakeme ve mühendislik tasarımı yetenekleri kazandırılması amaçlanmaktadır.


Kazanılan Derece

Fakültede öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara, Fakülte ve bölüm adı açıklanarak, lisans diploması verilir.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.


Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ya da Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ile yerleşmiş olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. Öğrencilerin aynı zamanda Öğretim planına göre istenen mesleki seviyeye ulaştığını gösteren bir bitirme projesi hazırlaması zorunludur.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Galatasaray Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.


Mezunların Mesleki Profili

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları, bir kamu kuruluşunun ya da kurumsal bir firmanın bilişim teknolojileri ya da ar-ge departmanlarında, • Sistem Tasarımcısı,• Veritabanı Yöneticisi,• Ağ Tasarımcısı veya Yöneticisi,• Bilişim Sistemleri Danışmanı,• Yazılım Analisti,olarak çalışabilmekte, kendi ürettikleri çözümler ile yeni firmalar kurarak teknoloji alanındaki gelişmelere öncülük edebilmekte veya akademik kariyer yolunu seçerek yaptıkları bilimsel araştırmalarla bilime doğrudan katkı sağlayabilmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar

MADDE 18

1. Fakülte bölümlerinde başarı değerlendirmesi yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında Dekanlığa bildirilir.

2. Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan ve yazılı talepte bulunan öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği takvime göre tek ders sınavı yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 19

1.  Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

2.  Ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır.

3.  Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde öğrenciler tarafından Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.


Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

 MADDE 21

1. Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

2. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, yüzde %60’tan fazla olamaz.

3. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez.

4. Başarı notları dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu
 
Katsayı
 
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

5. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

6. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. S. Murat EGİ
Adres: Çırağan Cad. No:36, Ortaköy 34357,-İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon Numarası: +90 212 227 44 80
E-Posta adresi: megi@gsu.edu.tr


Scroll to Top