Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Tessiz Yüksek Lisans Programı iletişim teknolojileri alanındaki yenilikleri her iki yayıncılığa getirdiği içerik ve teknik yenilikleri dikkate alarak öğrenciyi ilgili meslek dallarına hazırlamayı amaçlar


Kazanılan Derece

Radyo Televizyon Yayıncılığı yüksek lisans


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Tessiz yüksek lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programa kayıt yaptıran öğrenciler iki yarıyılda toplam 30 kredi (ects) ders almaları ve 60 ects ve ders kredisine tekabül eden derslerinden başarılı olmal ı ve 30 ects /krediye tekabül eden bitirme projelerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa kayıt yaptıran öğrencilerin lisans eğitimleri tanınmış olur.


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili

Radyo, teleivzyon ve internet yayınclığı mesleklerinde çalışmayı hedefler


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı %40dan az, %60dan çok olmaması gereklidir.  Öğrencilerin  aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Başarı Notu ve Katsayı

AA  4

BA 3,5

BB 3

CB 2,5

CC 2

F


Eğitim Türü

İkinci Öğretim Tessiz yüksek lisans


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. İnci ÇINARLI
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: icinarli@gsu.edu.tr


Scroll to Top