Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ürün, süreç ve bilgi yönetimine bütünleşik bir yaklaşımı esas almaktadır. Mühendislik Yönetimi programının amacı, mühendislik ve teknoloji yönetiminde operasyonel ve stratejik düzeydeki karar verme ve uygulama aşamalarında gerekli bilgi birikimini öğrencilere aktarmaktır. Mühendislik Yönetimi programının içeriği, günümüzde yaygın teknoloji kullanımı olan organizasyonlarda karşılaşılan artan karmaşıklıktaki yönetim problemlerinin çözümüne olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilere, problem çözmeye odaklanmış bir yapı içerisinde, yönetimin temelleri ve kantitatif yöntemler arasında dengeli bir içerik sunulmaktadır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Tezsiz Yüksek lisans Derecesi" almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda "Tezsiz Yüksek Lisans" seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden Mühendislik, Mimarlık, Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında alınan, lisans diplomasına sahip olmak; TOEFL sınavının internet tabanlı sisteminden en az 59 puan veya YDS (İngilizce) (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)ndan 100 tam not üzerinden en az 50 puan veya Enstitü tarafından düzenlenecek olan İngilizce Yabancı Dil Sınavında yeterli başarıyı sağlamış olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı; toplamda en az 90 AKTS kredilik en az on (10) ders ile dönem projesi dersinden oluşur.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Mühendislik yönetimi alanının çok disiplinli geniş kapsamını ve ilgili disiplinler arasıdaki etkileşimi tanımlar.
2 Mühendislik yönetimi alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.
3 Mühendislik yönetimi alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve uygular.
4 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
5 Tanımlanmış mühendislik yönetimi problemlerini çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 İş hayatı problemlerini modeller ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler.
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 Mühendislik yönetimi alanının yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
9 İş hayatı problemleri ile ilgili olası çözümleri etkin bir biçimde tartışabilir ve fikirlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

(1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Sayısal Değer
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu not, not ortalamarı hesabında, F notu işlemi görür. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyılı/dönem sonu başarı notunun her ders için en az CC ya da P olması gerekir. Öğrencinin bir yarıyılı/dönem sonunda başarısız olduğu dersler için kendisine F notu verilir. Zorunlu veya seçime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayısı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ve F ile değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.


Eğitim Türü

Örgün İkinci Öğretim


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri):
Adres:
Telefon Numarası:
E-Posta adresi:


Scroll to Top