Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Program; kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve özel işletmelerin ihtiyaç duyduğu enformasyon ve iletişimi stratejik olarak yönetebilen nitelikli uzmanların yetiştirilmesi amaçlamaktadır.


Kazanılan Derece

Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Diploması


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Yüksek Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) türünden en az 75 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination, GRE (Yeni) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/ÜDS/KPDS, YÖKDİL) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL-IBT, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programda yer alan toplam 60 AKTS'lik zorunlu dersleri ve belirtilen sayıda seçmeli dersi 4.00 üzerinden 2.75 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamış olmak, ayrıca yüksek lisans tezini (60 AKTS) başarıyla vermiş olmak.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, adayın başvuruda bulunduğu anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile sonuca bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesi ve diğer koşullar da aranır.


Program Yeterlilikleri

1 İletişim sorunlarına yönelik çözümler için gerekli stratejik düşünme ve analiz yetisine sahip olur.
2 Stratejik iletişim alanında özgün projeler tasarlar, uygular ve yönetir.
3 Yeni iletişim teknolojileri, kriz ve risk iletişimi yönetimi, ikna, kültürlerarası iletişimin etkinliği vb. konularda bilgi sahibi olur.
4 Profesyonel etik ilkeleri uygular ve teşvik eder.
5 Kültür, iletişim ve kuruluşların değişimi arasındaki ilintileri farkeder.


Mezunların Mesleki Profili

Programdan mezun olanlar özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarında stratejik iletişim ile ilgili alanlarda istihdam edilmektedirler. Yeni medya endüstrileri, siyasal iletişim, kamu diplomasisi, araştırma, reklam, gazetecilik, medya yönetimi halkla ilişkiler/kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb. alanlarda çalışmaktadırlar. Mezunlar, kariyerlerine akademisyen olarak da devam edebilmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Ulusal ve uluslararası düzeyde doktora programlarına başvurulabilir.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-

« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu Yüksek Lisans tezi savunmasında başarılı olan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin Yüksek Lisans tezi savunmasında başarısız olduğu anlamına gelir.

 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı, o dersten alınan notun dersin AKTS değeri ile çarpılması sonucu elde edilir. GANO, bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanlarının AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.


Eğitim Türü

Tam zamanlı


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Halime YÜCEL BOURSE
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: hbyucel@gsu.edu.tr


Scroll to Top