Veri Bilimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Günümüz bilgisayar teknolojileri muazzam miktarda veri depolamakta ve işlenebilir halde kullanıma sunmaktadır. Buhar gücü, makineleşme ve seri üretim nasıl sanayi devrimini getirdiyse, çağımızda da bilgisayarların hesap gücü, yapay zeka ve veri biliminin de çağımızın sanayi devrimini üretmekte olduğu uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Veri bilimi ve yapay zeka konularında gelişmiş ülkeler tüm insani kaynakları kendine çekmektedir. Ülkemizde gerek akademi camiasının gerekse özel şirketlerin mevcut durumunda bu konularda yetişmiş insan açığı bulunmaktadır. Gerek halen iş hayatında olup bilgi ve becerilerini bu istikamette geliştirmek isteyen, gerekse iş hayatına atılmak için bir hazırlık yapmayı düşünen adaylara yönelik olarak tasarlanan bu program, ülkemizde önemli ve gerçek bir ihtiyaca cevap verecektir. Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülecek bu program ile, bölümün iş çevreleriyle iletişimini ve işbirliğini sağlam ve kalıcı bir zemine oturtması da planlanmıştır.
Veri Bilimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, veri bilimi, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konuların gerektirdiği matematik altyapısını kazandırmaktır. Bu alanlarda kullanılan programlama dillerinin ilgili aletlerinin tanıtılması ve veri bilimi matematiği uygulamaları da program amaçları arasında yer almaktadır. Derin öğrenme gibi güncel makine öğrenmesi konularının yanı sıra, doğal dil işleme gibi konuların da matematiği ve uygulamaları tanıtılacaktır. Veri ayıklama, veri analizi, çıkarım ve tahmin yöntemleri hakkında öğrenci bilgilendirilecektir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Tezsiz Yüksek lisans Derecesi" almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda "Tezsiz Yüksek Lisans" seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden Mühendislik, Mimarlık, Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında alınan, lisans diplomasına sahip olmak; TOEFL sınavının internet tabanlı sisteminden en az 59 puan veya YDS (İngilizce) (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)ndan 100 tam not üzerinden en az 50 puan veya Enstitü tarafından düzenlenecek olan İngilizce Yabancı Dil Sınavında yeterli başarıyı sağlamış olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı; toplamda en az 90 AKTS kredilik en az on (10) ders ile dönem projesi dersinden oluşur.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

(1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı NotuSayısal Değer
AA4.00
BA3.50
BB3.00
CB2.50
CC2.00
F0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu not, not ortalamarı hesabında, notu işlemi görür. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyılı/dönem sonu başarı notunun her ders için en az CC ya da olması gerekir. Öğrencinin bir yarıyılı/dönem sonunda başarısız olduğu dersler için kendisine F notu verilir. Zorunlu veya seçime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayısı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ve F ile değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.


Eğitim Türü

Örgün İkinci Öğretim


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. A. Muhammed ULUDAĞ
Adres:
Telefon Numarası:
E-Posta adresi: muludag@gsu.edu.tr


Scroll to Top