Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı öncelikle reklam ve halkla ilişkiler alanlarını kapsayacak şekilde gelişmekte olan pazarlama iletişimi alanda nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Program, iş dünyasının ihtiyaçları, değişen dünya ekonomisi koşulları gözönüne alınarak pazarlama iletişimi alanında bilimsel birikim sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla programda kurumsal iletişim, marka yönetimi, kriz iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, reklam analizleri, araştırma yöntemleri konularında temel bilgiler verilerek, pazarlama iletişimi çeşitli disiplinlerle ilişkilendirilerek incelenmektedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi kazanırlar


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL,DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Pazarlama İletişimi Yüksek lisans diploması programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli seçmeli dersleri ve projeyi tamamlayan öğrencilere genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2,75 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanan öğrencilerin en az 90 AKTS toplamaları gereklidir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun tezsiz yüksek lisans programında en azx 1 yarıyılı tamamlamış öğrenci ilan edilen kontenjan dahilinde enstitü yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilir.


Program Yeterlilikleri

1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir.
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir.
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder.
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir.
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder.
7 Öğrenciler stratejik ve analitik düşünme yetilerine sahip olurlar.


Mezunların Mesleki Profili

Pazarlama iletişimi yönetimi tezsiz yüksek lisans programıo mezunları pazarlama, satış, kurumsai iletişim alanlarında çalışmaya adaydir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı %40dan az, %60dan çok olmaması gereklidir.  Öğrencilerin  aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Başarı Notu ve Katsayı

AA  4

BA 3,5

BB 3

CB 2,5

CC 2

F


Eğitim Türü

İkinci Öğretim Yüksek Lisans


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Koordinatör: Prof.Dr. Banu Müjde KARSAK
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: bkarsak@gsu.edu.tr


Scroll to Top