Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Bu program AB ile ilgili her türlü uzmanlık araştırmasını yürütebilecek teknik donanıma sahip; AB uzmanlığının gerektireceği temel bilgilere vakıf ve analiz yapma yeteneğine sahip mezunlar yetiştirme hedefindedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Avrupa Birliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 65 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, IELTS, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.Bu programa başvurmak isteyen adayların Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programına da başvurmaları önerilir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenci, programda yer alan seminer dersi ile tüm zorunlu dersten başarılı olmalıdır (60 AKTS). Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci Yüksek Lisans Projesini hazırlayıp savunmalıdır (30 AKTS).


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Lisans düzeyinde AB ile ilgili olarak almış olduğu derslerdeki bilgisini pekiştirmiş olabilmeli;
2 AB uzmanlığının gerektireceği AB kurumları, AB Hukuku, AB müktesebatı, genişleme/ derinleşme süreci, AB Dış ve Güvenlik Politikası gibi konularda temel bilgilere vakıf ve analiz yapma yeteneğine sahip olabilmeli;
3 TC Dışişleri ve AB Bakanlıkları’nda diplomatik kariyer hedefleyebilmeli;
4 Türkiye-AB ilişkileri konusunda yetkin bir bilgi dağarcığına sahip olabilmeli;
5 Yazılı ve görsel medyada AB ile ilgili uzmanlık gerektiren yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli;
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde teknik anlamda AB uzmanı olarak faaliyet gösterebilmeli;
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli ve bunlara katkı sağlayacak gerekli dil yetkinliğine (Türkçe, Fransızca, İngilizce vs.) sahip olabilmeli.


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar a) TC Dışişleri ve AB Bakanlıkları’nda diplomatik kariyer hedefleyebilir; b) Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde teknik anlamda AB uzmanı olarak faaliyet gösterebilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 16 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılma koşulları ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(2) Başarı notları öğretim elemanları tarafından, harflerle ifade edilecek biçimde, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak, bağıl nota dönüştürülür. Bağıl notlar ve bunların sayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Bağıl Not Sayısal Değer
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
F 0.00

(3) Bağıl nota dönüştürmeye ilişkin esaslar, ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hükümlerine göre veya bu birimin yönetim kurulunca düzenlenir. Öğrencilerin transkriptlerine (not dökümü belgesi) ve diploma eklerine bu düzenlemeler uyarınca belirlenen ortalamalar yazılır.


Eğitim Türü


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Sahir Karakaya
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: skarakaya@gsu.edu.tr


Scroll to Top