İşletme Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İşletme yüksek lisans programının amacı, öğrencilere işletme alanında eğitim vermek ve iş dünyası ile yönetsel konulara ilişkin geniş bir bilgi dağarcığı geliştirecek kavram ve teknikleri kazandırmaktır. Disiplinler arası bir bakış ile muhasebe/finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim ve örgütsel davranış alanlarında araştırma becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yöneliktir. Program, sürekli değişen ve kompleks hale gelen bir çevrede gelişme gösteren küresel iş dünyasını anlamak için açık görüş, analiz, öngörü ve sentez yeteneğine sahip araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 75 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Bu programa başvuracak adayların lisans mezuniyet ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 76,66 olmalıdır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenci, programda yer alan kredisiz seminer dersi ile tüm zorunlu ve gereken sayıda seçmeli dersten başarılı olmalıdır (60 AKTS). Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci Yüksek Lisans Tezini hazırlayıp savunmalıdır (60 AKTS).


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Bu programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, İşletmenin üretim, pazarlama, muhasebe/finansman, yönetim ve örgütsel davranış gibi farklı alanlarına ilişkin kavram ve teorilerine hakim olabilmeli ve bu alanlar arasındaki etkileşimi anlamak için bütüncül bakabilmelidir.
2 İşletmelerin farklı fonksiyonları (muhasebe/finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim) açısından işleyişini anlayabilmeli ve bu konularda hipotezler oluşturarak araştırma önerileri geliştirebilmelidir.
3 İş dünyasındaki değişimleri saptamak, sorunları teşhis etmek ve bunlara çözüm üretebilmek için araştırma ve incelemeler yapabilmelidir.
4 Kantitatif ve kalitatif araştırma metodolojisine hakim olabilmelidir.
5 İstatistiksel analizler yaparak sonuçları yorumlayabilmelidir.
6 Bilimsel çalışmaları (bildiri sunmak, makale yazmak) gerçekleştirmek için gerekli temele sahip olabilmelidir.
7 Kültür karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla en az bir yabancı dile bilimsel yayın yapacak düzeyde hakim olmalıdır.
8 Bilim dünyasındaki değişimlere uyum sağlayabilmek için mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleyebilmelidir.
9 Yürüttüğü araştırma ve incelemelerde takım çalışması yapabilmeli ve takım içindeki bilgi akışına gerekli katkıyı sağlayabilmelidir.
10 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir.
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir.


Mezunların Mesleki Profili

Programın çok disiplinli yaklaşımına paralel olarak mezun olan öğrenciler farklı alanlarda (muhasebe/finansman, pazarlama, insan kaynakları vb.) çalışma imkanı bulurlar. Üniversitelerin nitelikli akademik personel ihtiyacını karşılamak üzere doktora çalışmalarına yönelebilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :
 

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-

 
« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da  « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları  « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu seminer dersinde ya da Yüksek Lisans tezi savunmasında başarılı olan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin seminer dersinde ya da Yüksek Lisans tezi savunmasında başarısız olduğu anlamına gelir.
 
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı, o dersten alınan notun dersin AKTS değeri ile çarpılması sonucu elde edilir. GANO, bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanlarının AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Ulun AKTURAN
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: uakturan@gsu.edu.tr


Scroll to Top