İktisat Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İktisat doktora programının amacı iktisadi olayları iktisat teorisinin ışığında, iktisadi yöntemlerden yararlanarak teorik ve/veya uygulamalı olarak çözümleyebilecek, yorumlayabilecek, sonuç çıkartabilecek ve uluslararası literatüre katkıda bulunabilecek düzeyde akademik altyapıya sahip iktisatçılar yetiştirmektir.


Kazanılan Derece

İktisat Alanında Bilim Doktorası


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Doktora


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Yüksek lisans mezuniyet belgelerinde ve not dökümünde tezli ibaresi bulunmayanlar tezli yüksek lisans mezunu olduklarını belgelemek zorundadırlar. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 85 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKDİL) en az 85 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, IELTS, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Doktora Programının normal süresi sekiz yarıyıldır. Ancak belirli koşullar altında, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimin daha kısa sürede tamamlanabilmesi mümkündür. Program; toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının başarı ile tamamlanmasından sonra doktora diploması alma hakkı eldedilir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için: başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması; halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması; ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı olanaklarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Anabilim Dalının önerisiyle Enstitü yönetim Kurulu yatay geçiş kontenjanını sınırlandırabilir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Galatasaray Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili

Doktora programı mezunları, uluslararası kurumlar dahil olmak üzere, kamu ve özel sektör kurumlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilecekleri gibi akademik kariyere başlama olanağına da sahiplerdir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Yok.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılma koşulları ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Başarı notları öğretim elemanları tarafından, harflerle ifade edilecek biçimde, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak, bağıl nota dönüştürülür. Bağıl notlar ve bunların sayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Bağıl Not
Sayısal Değer
AA
4.00
BA
3.50
BB
3.00
CB
2.50
F
0.00

Bağıl nota dönüştürmeye ilişkin esaslar, ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hükümlerine göre veya bu birimin yönetim kurulunca düzenlenir. Öğrencilerin transkriptlerine (not dökümü belgesi) ve diploma eklerine bu düzenlemeler uyarınca belirlenen ortalamalar yazılır.


Eğitim Türü

Tam zamanlı


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Doç. Dr. Sevgi İNECİ
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: sineci@gsu.edu.tr


Scroll to Top