Sosyoloji Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Sosyoloji Lisans Programı mezunlarına, toplumsal fenomenleri, kuramsal bir perspektifle ve sosyolojik kavramlarla çözümleme ve yorumlama becerisini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Mezunları, uygun şekilde inşa edilmiş bir nesnesi ve yöntembilimi olan bir araştırma tasarlayıp yürütebilir, bu amaçla hem niceliksel hem niteliksel yöntemleri kullanabilir ve yazılı bir araştırma raporu oluşturabilir. Program, yalnızca Türkiye’nin toplumsal meselelerinin değil, genelde çağdaş toplumların tartışılmasında eleştirel ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemektedir. İktisadi, kültürel ve siyasal olarak belirlenmiş eşitsizliklerde, ayrımcılıklarda ve tahakküm ilişkilerinde içkin halde bulunan toplumsal sorunların altını çizerek adalet, eşitlik ve tanınma konusunda bir hassasiyet oluşumunu teşvik eder. Program dili Fransızca olduğundan öğrenciler, kendilerini bu dilde hem sözlü hem yazılı olarak ifade edebilmek için gerekli dil ve iletişim becerilerini de edinmiş olurlar.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji alanında Lisans derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ya da Fransızca dilinde öğrenim veren ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı ile yapılmaktadır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Sosyoloji Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve ilgi alanlarına gore tercih ettikleri gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve en az 20 günlük mecburi stajını tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, GSÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir.
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir.
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir.
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir.
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.


Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olan öğrenciler, akademik kariyer yapma imkânına sahip olmanın yanısıra, kamu kuruluşlarında, özel sektörde ve kâr amacı gütmeyen kurumlarda istihdam edilebilmektedirler. Araştırma şirketleri, sivil toplum örgütleri ve bakanlıklar gibi çeşitli kuruluşlarda, araştırmacı ve uzman olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi; medya, halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi geniş bir yelpazede de kariyer yapabilmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav, final sınavı ya da bütünleme sınavından aldığı notlar ile dönem içi diğer çalışmaları üzerinden hesaplanır.

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

Harf ileAABABBCBCCF
Rakam ile4.003.503.002.502.000.00

 « AA », « BA », « BB », « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. İpek MERÇİL
Adres: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çırağan Cad. No.36 34349
Telefon Numarası: +90 212 227 4480
E-Posta adresi: imercil@gsu.edu.tr


Scroll to Top