Siyaset Bilimi Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Siyaset Bilimi Lisans Programı öğrencilere ulusal ve küresel siyasal yaşamın çeşitli yönlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla kavrayacak bilgi ve becerileri kazandırmaya yöneliktir. Programın temel amacı, siyasal sistem, kurum ve süreçleri ve bunların toplumla olan ilişkilerini çözümleyebilmek için gerekli kuramsal ve analitik araçları sağlamaktır. Öğrencilerde eleştirel düşünme, etkili iletişim, siyasal okuryazarlık ve etik bakış açısı gibi yetkinlik ve becerileri geliştirmeyi hedefler. Fransızca’nın eğitim dili olması ve ikinci yabancı dil öğrenme zorunluluğu sayesinde mezunlar kendilerini küresel dünyada ifade edebilecekleri donanımları ve dil becerilerini kazanırlar.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi alanında Lisans derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ya da Fransızca dilinde öğrenim veren ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı ile yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa GSÜ-YÖS sınav sonucuna göre kabul edilmektedir. Misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda özel öğrenci statüsü ile kabul edilebilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin tüm programlarda Fransızca olması nedeniyle, Fransızca bilmeyen öğrencilerin bir yıllık hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaları, Fransızca bilen öğrencilerin ise seviye sınavından başarıyla geçmeleri gerekmektedir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Siyaset Bilimi Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme ödevini başarıyla savunan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, GSÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir.
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.


Mezunların Mesleki Profili

Siyaset Bilimi lisans programının benimsediği çok disiplinli yaklaşım ve öğrencilere aktarılan bilgilerin çeşitliliği, ulusal ve uluslararası alanda iş olanaklarını arttırır ve akademik kariyere hazırlayan lisansüstü programlara geçişi kolaylaştırır. Akademik kariyer dışında, bu programdan mezun olanlar özel sektör ve kamu sektöründe yönetici kadrolarında çalışma olanağı bulabilirler ya da uluslar arası kuruluşlara yönelebilirler. Kamu sektöründe üst düzey kadrolara aday olabilir, yerel yönetimlerde, yazılı ve görsel medyalarda, bankalarda ya da diğer özel şirketlerin farklı birimlerinde çalışabilir, diplomasi alanında kariyer yapabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır.

Başarı notları öğretim elemanları tarafından,  öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

 

Başarı Notu

Katsayısı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

F

0.00

 

Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

Seminer, staj gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), derslerin her birinden ve bitirme ödevinden alınan başarı notları katsayılarının, AKTS kredileri ile çarpılıp toplanması sonucu bulunacak sayının, AKTS krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı durumu P ile değerlendirilen çalışmalara ait krediler AGNO hesabına dâhil edilmez.

 

 


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Yeşeren ELİÇİN
Adres: Çırağan Cad. 36
Ortaköy 34357 İstanbul
Türkiye
Telefon Numarası: +902122274480
E-Posta adresi: yelicin@gsu.edu.tr


Scroll to Top