Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı; bilgisayar bilimleri alanında teorik ve uygulamalı dersler sunarak ve özellikle bilişim teknolojileri alanında güncel donanım, yazılım, ağ teknolojileri ve uygulamaları, veri güvenliği, işletim sistemleri ve diğer çok yönlü uygulamalı araştırma konularında bilgiler sunarak 21.yüzyılın Türkiye'sinde bilişim sektörlerinde üst düzey görev alabilecek yetkin öğrenciler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda, öğrenciler zorunlu dersler ve profesyonel uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan sorunların ele alındığı seçmeli derslerle kendilerini geliştirerek tez çalışmalarına başlamaktadırlar. Öğrenciler, Avrupa Birliği projeleri ve farklı araştırma gruplarıyla yürütülen ortak projelerde yer alarak çok yönlü kazanımlar sağlamakta, ayrıca bir mühendis için sahip olunması gereken önemli özelliklerden biri olan ortak proje yürütebilmek ve bir projenin içerisinde farklı adımları tamamlayabilmek gibi yetkinlikler de kazanmaktadırlar


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Sicience in Computer Engineering Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden Mühendislik alanlarında alınan, lisans diplomasına sahip olmak; ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal Bölümden en az 70 puan almış olmak veya GRE (Graduate Record Examination) Sınavı Sayısal Bölümden en az 153 puan almak; TOEFL sınavının internet tabanlı sisteminden en az 79 puan veya YDS/YÖKDİL (Fransızca veya İngilizce) sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 puan almış olmak veya DELF B2 seviyesi sertifikasına sahip olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; toplamda 60 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az sekiz (8) adet ders ve bir seminer dersi ile yüksek lisans tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin başka bir kurumdan aldığı ders içeriğinin, kayıtlı olduğu programda yer alan bir dersin içeriğine uygun olması durumunda, kurumdan aldığı onaylı ders içeriği örneğinin ibrazı ve dilekçeyle başvurması, danışmanı veya program koordinatörünün önerisi, ilgili Anabilim Dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Bilgisayar mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Bilgisayar mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili alanlarda belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Bilgisayar mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
5 Bilgisayar mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık donanım ve yazılım tabanlı sistemleri veya süreçleri tasarlar ve tasarımlannda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, bilgisayar mühendisliği alanındaki veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir sekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 Girişimcilik ve yenilikçilik boyutlarını dikkate alarak bilgisayar mühendisliği uygulamalarını gerçekleştirebilir.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

(1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.


(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Sayısal Değer
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu not, not ortalamarı hesabında, F notu işlemi görür. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyılı/dönem sonu başarı notunun her ders için en az CC ya da P olması gerekir. Öğrencinin bir yarıyılı/dönem sonunda başarısız olduğu dersler için kendisine F notu verilir. Zorunlu veya seçime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayısı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ve F ile değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.

 


Eğitim Türü


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri):
Adres:
Telefon Numarası:
E-Posta adresi:


Scroll to Top