Sosyoloji Doktora (Fransızca) Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Sosyoloji Doktora Programının öncelikli amacı, uluslararası bilimsel alanda, araştırmaları, çalışmaları ile dikkat çekebilecek bilim insanları yetiştirmektir.

Sosyoloji Bölümü bünyesinde Türkiye’nin önemli sorunları olan toplumsal cinsiyet eşitliği, göç, teknoloji ve toplum, hukuk ve adalet, yoksulluk, sınıf, kimlik ve tahakküm alanlarında uluslararası araştırmalar yürüten, yayınlar yapan, uzmanlaşmış öğretim üyeleri bulunmaktadır. Doktora programı kapsamında ders verecek ve tez yönetecek olan öğretim üyeleri uluslararası sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel ve kamu kurumları bünyesinde Türkiye’nin toplumsal sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedirler.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Doktora


Kayıt Kabul Koşulları

- Tıp, Veterinerlik, Eczacılık ve Diş Hekimliği alanları dışındaki lisans programlarından mezun olmak.
-ALES (EA veya SÖZEL) sınavına girmiş ve en az 70 puan almış olmak.
-ÜDS/KPDS/YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş Fransızca yabancı dil sınavlarından birine girmiş ve en az 70 puan almış olmak.
-Anabilim dalı tarafından yapılan mülakata girmek (Mülakat dili: Türkçe).
- Yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden alınacak 2 Adet Referans Mektubu.
- 5-10 sayfalık doktora tez projesi hazırlamak. (Projenin kapsamında, sorunsal tanıtımı, kuramsal çerçeve, yöntem ve kaynakça belirtilmelidir. Proje Fransızca yazılacaktır. Sadece Fransızca Hazırlık için başvuranlar Türkçe yazabilirler.) Not: Kaynakça yukarıda belirtilen sayfa sayısına dahil değildir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Zorunlu ve seçmeli dersleri (60 ECTS) 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamayla tamamlayıp, yeterlilik sınavında başarılı olan (60 ECTS) ve doktora tezi (60 ECTS) yazan öğrenciler Felsefe Doktorası almaya hak kazanırlar.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, sosyoloji alanında akademik kariyer yapabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

 

Harf ile

AA

BA

BB

CB

CC

F

BL

BS

IA

NP

Rakam ile

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

0.00

-

-

-

-

 

« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da  « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları  « 3.00 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu Doktora tezini başarıyla savunan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin Doktora tezinden başarısız olduğu anlamına gelir. « IA » notu, öğrencinin derse devamsızlık nedeniyle başarısız olmasını, « NP » notu ise yaryıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız olmasını ifade eder.

 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.

 


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır. Dersler, her yıl yeniden yapılan haftalık programın imkân tanıması hâlinde 2 ya da 3 güne toplanmaktadır. Programın eğitim dili Fransızca' dır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. İpek MERÇİL
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: imercil@gsu.edu.tr


Scroll to Top