AKTS Kredileri

Galatasaray Üniversitesi’nde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi Kullanımı

Galatasaray Üniversitesi’nde değişim programı bünyesinde gerçekleştirilen iş yükünün tanınması için hem AKTS kredi sistemi hem de ulusal kredi sistemi kullanılmaktadır. YÖK’ün yasalarındaki son değişiklik uyarınca AKTS 2013-2014 akademik yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine uygulanan tek geçerli sistem olacaktır.

AKTS Kredisi Nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), bir öğrencinin programda belirlenen dersin öğrenme çıktılarını başarıyla tamamlayabilmek için gerçekleştirdiği ortalama iş yükünün hesaplanmasına dayanmaktadır. Öğrenme çıktıları, programı tamamlayan öğrencinin bilgi, anlayış ve uygulama konusunda edindiği tüm becerilerdir.

Galatasaray Üniversitesi’nde AKTS işleyişi

AKTS kredisi her ders için AKTS kataloğunda belirtildiği üzere öğrencinin iş yükü göz önünde bulundurularak (1 AKTS=25 saat çalışma) ve bir akademik yılda yapılan tam zamanlı çalışma toplamda 60 AKTS olacak şekilde hesaplanır. AKTS Ders Kataloğu’nda belirtilen derslerin kredileri ve değişim programında alınan derslerin kredileri otomatik olarak tanınır.

AKTS kredi sisteminin temeli olan iş yükü; derse katılım, seminerler ve uygulamalar, ödev, proje, sunum, dönem projesi hazırlığı, sınava hazırlık ve katılım vb. gibi dersi başarıyla tamamlamak için harcanan tüm zamanı içermektedir.

Bir dersin AKTS kredisinin hesaplanması için dersi veren öğretim üyesi tarafından dersin amaçlarıyla birlikte öğrenme çıktıları belirlenir ve dersin başarıyla tamamlanması için gereken ortalama iş yükü hesaplanır. Önerilen AKTS kredileri, her akademik birimde bir komisyon tarafından program çıktıları ve ulusal sertifika çerçevesi göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve böylece tahmin edilen iş yükü, kredi cinsinden ifade edilir. İş yükü değerlendirmesi, sürekli takip ve öğrencilerin geri dönüşleri doğrultusunda düzenli olarak güncellenir. Birden fazla akademik birime sunulan derslerin AKTS kredileri üniversite düzeyinde bir komisyon tarafından değerlendirilir.

AKTS mantığına uyumlu olarak bir programda bulunan her çalışma (ders, staj, dönem projesi, bitirme projesi, tez vb.), gerektirdiği iş yüküne göre kredilendirilmiştir. Öğrencinin elde ettiği sonuçlar, AKTS not ölçeğine uyumlu yerel bir not ölçeğinde verilmektedir. Bir dersin getirdiği kredi puanı, o dersin kredisi ile o dersten alınan notun çarpılması ile hesaplanmaktadır. Mezun olacak bir öğrencinin not ortalaması (GPA), öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi puanları toplamının, toplam AKTS kredisine bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

AKTS'nin yararları nelerdir?

Avrupa Komisyonu’nun 2009 AKTS Kılavuzu’na göre;

“AKTS öğrenme çıktıları ve öğrenme süreçlerindeki şeffaflığa dayanan öğrenci merkezli bir kredi transfer sistemidir. Öğrenme birimleri ve niteliklerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve tanınmasının, böylece öğrenci hareketliliğinin kolaylaşmasını amaçlamaktadır. AKTS yüksek öğrenim kurumları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve diğer tüm yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinde uygulanabilmektedir.”

Sonuç olarak AKTS, ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğini destekleyen, üniversiteler arası değişim kalitesini arttıran, üniversitelerde ve öğretim sistemi dışındaki kurumlarda, üniversitede edinilen yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştıran, aynı zamanda öğrencinin çalışmasının ve müfredatının değerlendirilmesinde şeffaflığı sağlayan bir kredi transfer sistemidir.

Scroll to Top