Hukuk Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Çağdaş hukuk eğitiminin gereksinimlerine uygun olarak teorik ve uygulamalı şekilde eğitim verilmekte olan programın amacı; akademik kariyer, hakimlik, savcılık, avukatlık, danışmanlık, yöneticilik vb. alanlarda yurt içinde ve özellikle uluslararası platformda görev yapabilmek için gereken teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş nitelikli hukukçular yetiştirmektir.


Kazanılan Derece

Hukuk Lisans Diploması


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması ve merkezi ÖSS Sınavı ya da Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile yerleştirilmiş olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Toplam 240 AKTS kredisinin toplanması koşuluyla, zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanması aranmaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Fakülte’nin programında yer alan bir dersin içeriğine uygun olması ve bu durumun ilgili Fakülte’nin ilgili komisyonu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.


Mezunların Mesleki Profili

Avukat, hukuk müşaviri, yönetici, hakim, savcı olarak kariyer yapma imkanı sağlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitim programlarına başvurma hakkı sağlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin başarısı, ara sınav, final ve bütünleme sınavları ile diğer yıl içi çalışmaları çerçevesinde değerlendirilir. Başarı değerlendirmesinde, öğrencinin aldığı notun yanı sıra, sınıf ortalaması da dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Başarı değerlendirmesi, aşağıda belirtilen harf notları üzerinden yapılır:

Harf Notları
AA
BA
BB
CB
CC
F
Puan
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00

 
(AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notları öğrencinin ilgili derste başarılı olduğunu gösterir. (F) notu ise başarısızlığı gösterir.
 
Kümülatif başarı puanı ortalaması, tüm derslerden elde edilen başarı notunun ders kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek toplam başarı puanın, toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır.    


Eğitim Türü

Tam Zamanlı.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Dekan Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
Adres: Çırağan Cad. No:36 34357 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: +90 212 227 44 80- 3
E-Posta adresi: e-posta: nyuzbasioglu@gsu.edu.tr


Scroll to Top