Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, toplumsal ve endüstriyel alanda değer yaratmak için; analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sorgulayabilen, yaratıcı, çözüm üreten, özgüveni yüksek, güçlü iletişim becerisine sahip, sorumluluklarının bilincinde ve saygın endüstri mühendisleri yetiştirmek, kendini sürekli geliştiren akademik kadrosuyla evrensel ölçütlerde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve uluslararası işbirliğinden güç alarak üstün kaliteli eğitim vermektir.


Kazanılan Derece

Fakültede öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara, Fakülte ve bölüm adı açıklanarak, lisans diploması verilir.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.


Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ya da Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ile yerleşmiş olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na kayıtlı bir öğrencinin mezun olabilmesi için

  1. Fakülteye bağlı bölümlerin öğretim programında yer alan 240 AKTS kredilik gerekli tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması,
  2. 4. yarıyıl sonundaki 20 iş günlük üretim stajını ve 6. yarıyıl sonundaki 40 iş günlük yönetim stajını başarıyla tamamlamış olması,
  3. İngilizce seviyesinin en az B2 olması ve
  4. Bitirme projesini sunmuş ve bundan başarılı bulunmuş olması gereklidir.

Bir öğrencinin herhangi bir akademik yarıyılda bitirme projesine yazılabilmesi için geçmiş yarıyıllardan alması gereken tüm dersleri, tek ders hakkı saklı kalmak üzere, başarmış olması gereklidir. Bitirme projesine yazılan öğrenci bitirme projesinin sunuşunu yapabilmesi için tüm derslerini başarmış olması gereklidir. Bitirme projesini sunan ve bundan başarısız bulunan öğrenci, bitirme projesinden bütünleme sınavına girer.

Tüm mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulu’nun aldığı mezuniyet kararı ile onanır. Öğrenci lisans programı diplomasını alabilmek için Fakülte Öğrenci İşleri’ne bir dilekçe ile başvurmak ve bu dilekçe ile beraber, öğrenci kartını iade etmek ve kütüphaneye borcu olmadığına ve mezuniyet cüppesini iade ettiğine dair belgeleri sunmak zorundadır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Galatasaray Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık


Mezunların Mesleki Profili

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları Türkiye’de ve başta Fransa, Belçika, İngiltere ve ABD olmak üzere yurtdışında önde gelen hem ulusal hem de çok uluslu şirketlerin üretim, lojistik, havayolu, bankacılık, finans ve hizmet alanlarında istihdam edilmişlerdir. Mezunlarımızın bir kısmı Fransa, Kanada ve ABD’nin son derece saygın üniversitelerinde doktora çalışmalarını tamamlamış ve bir kısmı da Fransa ve Kanada’da akademik pozisyonlara atanmıştır.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar

MADDE 18

1. Fakülte bölümlerinde başarı değerlendirmesi yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında Dekanlığa bildirilir.

2. Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan ve yazılı talepte bulunan öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği takvime göre tek ders sınavı yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 19

1.  Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

2.  Ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır.

3.  Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde öğrenciler tarafından Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.


Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

 MADDE 21

1. Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

2. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, yüzde %60’tan fazla olamaz.

3. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez.

4. Başarı notları dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu
 
Katsayı
 
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

5. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

6. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU
Adres: Çırağan Cad. No:36, Ortaköy 34357,-İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon Numarası: +90 212 227 44 80
E-Posta adresi: gbuyukozkan@gsu.edu.tr


Scroll to Top