Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, toplumbilimsel sorunsalları somut veri değerlendirme esasına dayalı saha çalışmaları ve uygun kuramsal yaklaşımlarla ele almaya odaklı bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Böylece, bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanmayı ve bunları geliştirmeye katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmaları desteklemek; özgün kuramsal yaklaşımlar önerebilecek araştırmaları teşvik etmek temel ilkedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Bu programa başvuracak adayların, tıp, veterinerlik, eczacılık, diş hekimliği ve mühendislik fakülteleri dışındaki lisans programlarından mezun olmaları ve lisans mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65,00 olması zorunludur.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenci, programda yer alan kredisiz seminer dersi ile tüm zorunlu ve gereken sayıda seçmeli dersten başarılı olmalıdır (60 AKTS). Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci Yüksek Lisans Tezini hazırlayıp savunmalıdır (60 AKTS).


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Öğrenci temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirebilecektir.
2 Öğrenci sosyoloji alanındaki kuramsal ve ampirik birikime katkıda bulunabilecek donanıma sahip olacaktır.
3 Öğrenci farklı toplumsal sorunsallara farklı araştırma tekniklerini uygulama yetisine sahip olacaktır.
4 Öğrenci ampirik çalışma, yöntem ve tekniklerine eleştirel bakış geliştirerek farklı yöntemler bulunmasına katkıda bulunabilecektir.
5 Öğrenci temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirebilecektir.
6 Öğrenci sosyolojik araştırmanın etik sorunlarını düşünme ve çareler üretme kapasitesini geliştirecektir.
7 Öğrenci araştırma amaçları ile araştırma tasarımı arasındaki ilişkiyi bilir, araştırma sorusuna dayalı olarak araştırma önerisini geliştirebilir.
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır.
8 Öğrenci araştırma verilerini değerlendirmeyi ve sonuçlarını yazmayı bilecek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapma yetisine sahip olacaktır.
9 Öğrenci niceliksel verilerden yola çıkarak niteliksel düşünme kapasitesine sahip olacaktır.
10 Öğrenci sosyolojinin çeşitli alt alanlarına ait temel kavramlarla bilgi üretme kapasitesi edinecektir.
11 Öğrenci sosyolojik kuramları gündelik yaşam pratikleriyle ilişkilendirme ve analiz etme yetisi edinecektir.


Mezunların Mesleki Profili

Programdan mezun olan öğrenciler akademik kariyerlerine devam etmek istemeleri durumda doktora programlarına yönelebilirler. Ayrıca, kamu kurumlarında (bakanlıklar, TÜİK, İSMEM, vb.), sivil toplum örgütlerinde, uluslararası organizasyonların farklı birimlerinde ve özel sektörde (araştırma şirketleri, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama, vb.) çalışma imkânlarına sahip olurlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

 

Harf ile

AA

BA

BB

CB

CC

F

BL

BS

Rakam ile

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

0.00

-

-

 

« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da  « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları  « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu Yüksek Lisans tezini başarıyla savunan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin Yüksek Lisans tezinden başarısız olduğu anlamına gelir.

 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.

 


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır. Programın eğitim dili Fransızca' dır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Doç. Dr. Feyza AK AKYOL (Bölüm Sorumlusu)
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: feyzaak@gsu.edu.tr


Scroll to Top