Felsefe Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Felsefe doktora programının amacı felsefe alanında akademik kariyer yapabilecek ve üniversitelerde ders verebilecek yetkinlikte uzman felsefeciler yetiştirmektir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Doktora


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Adayların doktora programına başvurabilmesi için lisans ve/veya yüksek lisans (ikisinden herhangi biri yeterli) diplomasını felsefe alanında almış olması ön koşuldur. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Yüksek lisans mezuniyet belgelerinde ve not dökümünde tezli ibaresi bulunmayanlar tezli yüksek lisans mezunu olduklarını belgelemek zorundadır. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Başvuruları kabul edilen adayların ALES puanları, yazılı bilim sınavı ve mülâkat sınavı puanlarının ortalaması alınarak başarı notu hesaplanmakta ve sıralamada kontenjan dâhilinde en üstte yer alan adaylar kesin kayıt hakkı kazanmaktadır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Zorunlu ve seçmeli dersleri (60 ECTS) 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamayla tamamlayıp, yeterlilik sınavında başarılı olan (60 ECTS) ve doktora tezi (60 ECTS) yazan öğrenciler Felsefe Doktorası almaya hak kazanırlar.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Felsefe programlarında, çeşitli felsefe alanlarında ders verebilir.
2 Felsefi tema ve problematiklerle ilgili olarak birincil ve ikincil kaynakları kullanarak derinlikli yorumlar yapabilir.
3 Güncel felsefi tartışmalara katkıda bulunabilir.
4 Felsefe çalışmaları yönetebilir.
5 Kendi felsefi çalışmalarını sürdürürken gerekli kaynaklara erişime dair bilgisi tamdır.


Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun öğrenciler felsefe alanında ders vermek üzere üniversitelerde çalışabilir ve akademik kariyer yapabilirler. 2020 Ocak ayı itibariyle bu programdan toplam 22 kişi diploma almış olup aralarında, GSÜ, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi gibi muhtelif üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan birçok mezun mevcuttur.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, felsefe alanında akademik kariyer yapabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

 

Harf ile

AA

BA

BB

CB

CC

F

BL

BS

IA

NP

Rakam ile

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

0.00

-

-

-

-

 

« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da  « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları  « 3.00 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu Doktora tezini başarıyla savunan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin Doktora tezinden başarısız olduğu anlamına gelir. « IA » notu, öğrencinin derse devamsızlık nedeniyle başarısız olmasını, « NP » notu ise yaryıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız olmasını ifade eder.

 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.

 


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır. Dersler, her yıl yeniden yapılan haftalık programın imkân tanıması hâlinde 2 ya da 3 güne toplanmaktadır. Programın eğitim dili Fransızca' dır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Doç. Dr. Atakan ALTINÖRS
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: aaltinors@gsu.edu.tr


Scroll to Top