Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Hem küresel, hem ulusal bağlamda toplumsal, kültürel ve siyasal gelişmelerin ve teknolojik yeniliklerin bilincinde olan, bilimsel araştırmaya, akademik çalışmalara yönelecek ve eleştirel bakış açısına sahip araştırmacılar yetiştirmek.


Kazanılan Derece

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Yüksek lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKDİL) en az 75 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programda yer alan toplam 60 AKTS'lik zorunlu dersleri ve belirtilen sayıda seçmeli dersi 4.00 üzerinden 2.75 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamış olmak, ayrıca yüksek lisans tezini (60 AKTS) başarıyla vermiş olmak


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilan edilen kontenjanlar dahilinde yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, adayın başvuruda bulunduğu anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile sonuca bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesi ve diğer koşullar da aranır.


Program Yeterlilikleri

1 Dünyada, ülkesinde ve çevresindeki olayları bilir ve aralarındaki ilişkileri kavrar.
2 Medyada ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve gelişmeleri izler.
3 Medya ve iletişim alanlarında araştırma ve çalışma yapmak için gerekli kuram, yöntem ve uygulamaları bilir.
4 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
5 Olay ve olguları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
6 Medya ve iletişim alanında etik değerleri; kamu yararına, insan ve birey haklarına saygıyı edinir ve savunur.
7 Toplumların ve kültürlerin farklılıklarını anlama duyarlılığı edinir.


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde iletişim ve medya mesleklerinde ve araştırma şirketlerinde çalışma imkanı bulurlar. Üniversitelerin nitelikli akademik personel ihtiyacını karşılamak üzere ilgili alanlarda doktora programlarına devam edebilmenin yanısıra sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerin farklı birimlerinde bilgi ve birikimlerini kullanabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Ulusal ve uluslararası düzeyde doktora programlarına başvurabilir.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :
 

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-

 
« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da  « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları  « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu  Yüksek Lisans tezi savunmasında başarılı olan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin Yüksek Lisans tezi savunmasında başarısız olduğu anlamına gelir.
 
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı, o dersten alınan notun dersin AKTS değeri ile çarpılması sonucu elde edilir. GANO, bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanlarının AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.


Eğitim Türü

Tam zamanlı


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Doç.Dr. Özlem DANACI YÜCE
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: odanaci@gsu.edu.tr


Scroll to Top