Siyaset Bilimi Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Siyaset Bilimi Doktora Programı, Siyaset Bilimi’nin bilgi birikimiyle donatılmış, disiplinler arası çalışma yürütebilecek, alana ilişkin güncel bilgileri analitik biçimde değerlendirme kapasitesine sahip ve bunları aktarma becerilerini edinmiş, siyasal ve toplumsal meseleleri tespit etmek ve betimlemekle yetinmeyen, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen donanımlı genç araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektedir. Programda verilen dersleri tamamlayan ve yeterlik aşamasını geçen adayların yazacakları doktora tezlerinin güncel bilimsel tartışmalara katkıda bulunan özgün araştırmalar olması hedeflenmektedir. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Dersler, işleniş ve içeriklerine göre farklı dillerdeki kaynaklarla zenginleştirilir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Program 8. düzey (Doktora) seviyesindedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların doktora programına başvurabilmeleri için, ilgili programın öngördüğü lisans ve tezli yüksek lisans diplomalarına sahip olmaları gerekir. Diplomalar yurt dışında alınmış ise YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi koşulu aranır. Başvuru için, ALES EA alanlarından en az 70 veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından buna eşdeğer puan alınmış olmalıdır. Dil yeterliliği için, Fransızca, İngilizce, Almanca dillerinin birinde YDS ve eşdeğeri sınavlarından en az 80 veya uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan alındığı belgelenmelidir. Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylar, Türkçe TÖMER C1 belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge sunmalıdır. Başvurudan sonra programa kesin kayıt hakkı kazanabilmek için, ALES puanının %50’si ile, yapılacak yazılı ve/veya sözlü bilim sınavından alınan puanının eşit ağırlıklı ortalamalarının %50’sinin toplamından oluşacak notun, 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekmektedir. Sonuçlar kontenjan dahilinde, en yüksek nottan başlayarak yapılacak nihai başarı notu sıralamasına göre belirlenir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Program, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, 60 AKTS kredi ile ölçülen yeterlik sınavı ve en az 120 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışması olmak üzere en az toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Bu şartları başarıyla sağlayanlara, Siyaset Bilimi Doktora diploması verilir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili

Siyasi nitelikli mesleklere yüksek vasıflı uzmanlar olarak yetiştirdiğimiz mezunlarımız, akademik alanda yetkin genç araştırmacılar olarak üniversitelerde, kamu yönetiminde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlarda çalışabilir, siyasal alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara profesyonel danışmanlık yapabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Doktora programına kayıtlı olanların doktora yeterlik sınavına girebilmesi için, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olmalıdır.

Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü aşamaların her birinden 100 tam not üzerinden en az 75 alması gerekir.


Eğitim Türü

Program örgün eğitimdir.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Program Koordinatörü: Doç.Dr. H.Özgür ADADAĞ
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: +902122274480
E-Posta adresi: oadadag@gsu.edu.tr


Scroll to Top