Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programı, disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinleri özgün bir biçimde bir araya getirirken, Türkiye ve dünyadaki siyasal konuları farklı kuramsal boyutlarıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek akademik kariyerlerine devam etmek isteyen öğrencileri doktora programlarına hazırlar ve kamu ya da özel sektör kurumlarında çalışabilecek genel yönetici vasfına sahip nitelikli mezunlar verir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 75 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenci, programda yer alan kredisiz seminer dersi ile tüm zorunlu ve gereken sayıda seçmeli dersten başarılı olmalıdır (60 AKTS). Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci Yüksek Lisans Tezini hazırlayıp savunmalıdır (60 AKTS).


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Siyaset bilimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır.
2 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
3 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlar.
4 Alanındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapabilir ve akademik yayın faaliyetleri ile sahip olduğu bilgiyi paylaşır.
5 Toplumsal dönüşümlerin nedenlerini kavrama becerisine sahiptir ve bu beceriyi çağın gerekleri doğrultusunda toplumun gelişimi için kullanır.
6 Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
7 Toplumsal dinamiklerin güncel görünümlerini eleştirel bir şekilde kavrar ve çözümler.
8 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
9 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.


Mezunların Mesleki Profili

Programın çok disiplinli yaklaşımına paralel olarak mezun olan öğrenciler farklı alanlarda çalışma imkanı bulurlar. Üniversitelerin nitelikli akademik personel ihtiyacını karşılamak üzere doktora çalışmalarına yönelebilirler. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerin farklı birimlerinde bilgi ve birikimlerini kullanabilir, kamu kurumları ile yazılı ve görsel medyada da çalışma imkanlarına sahip olurlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :
 

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-

 
« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da  « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları  « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu seminer dersinde ya da Yüksek Lisans tezi savunmasında başarılı olan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin seminer dersinde ya da Yüksek Lisans tezi savunmasında başarısız olduğu anlamına gelir.
 
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı, o dersten alınan notun dersin AKTS değeri ile çarpılması sonucu elde edilir. GANO, bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanlarının AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır. Programın eğitim dili Fransızcadır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Program Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Cihan ÖZPINAR
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: +902122274480
E-Posta adresi: cozpinar@gsu.edu.tr


Scroll to Top