Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Sağlık hukuku, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda kendine özgü kuralları olan, farklı hukuk dallarına ilişkin ilke ve mevzuatın bir arada kullanıldığı bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Bu durumun arkasında kuşkusuz insan ve hasta haklarına ilişkin olarak meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, sağlığın bir hizmet olarak alınıp satılabilir bir meta haline gelmesinin yattığı açıktır. Sağlığın hukuki ilişkinin konusu olmasının bir sonucu olarak bu ilişkiden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hizmetlerin özel ya da kamusal makamlarca sunulmasına bağlı olarak medeni hukuk veya idare hukuku uyuşmazlıkları ortaya çıkabileceği gibi, kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik bir fiil olan tıbbi müdahale neticesinde ceza hukuku sorumluluğu da doğmaktadır. Bu durum sağlık hukukunun multidisipliner bir çerçevede incelenmesi ihtiyacına yol açmaktadır. Öte yandan, sağlık hukukunun tüm disiplinler bakımından geçerli olan ilke, prensip ve kurallarının tespit edilerek tüm yönleriyle değerlendirilmesi hukuk dalları arasındaki uyum ve birliği sağlamak bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, sağlık alanından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak hukuk uygulayıcılarının uzmanlaşma kazanması, sağlık hizmet sunucularının ve sağlık uygulayıcılarının ise kendilerini koruması, hak ve sorumluluk alanlarının sınırlarının çizilebilmesi bakımından bu alanın bütünsel bir yaklaşımla incelenmesi Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programımızın temel amacıdır. Dolayısıyla yalnızca hukukçuları değil; alanda faaliyet yürütmekte olan sağlık çalışanlarına yönelik olarak eğitim sunulması hedeflenmektedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde eğitim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

• Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. • Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. (Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.) Adayların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Toplam 90 AKTS ve 2.75 not ortalamasını karşılamak kaydıyla zorunlu/seçmeli derslerin tamamlanması ile mezun olunur. Programda alınan derslerin sınavları yazılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca dersten sorumlu öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak dönem içi çalışmalar (ödev, sunum vs.) da not değerlendirmesine tabi tutulabilmektedir. Buna karşılık, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili düzenlemesi uyarınca yarıyıl sonu sınavlarının yazılı şekilde yapılması öngörülmüştür. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili düzenlemesi uyarınca, tezsiz yüksek lisans programı derslerin yanı sıra dönem projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler derslerini tamamlamanın yanı sıra dönem projelerini, ilgili danışman öğretim elemanının gözetiminde hazırlamakla yükümlüdür. Dönem projesinin başarılı bulunmasını takiben mezuniyet hakkı elde edilmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Enstitü’nün programında yer alan bir dersin içeriğine uygun olması ve bu durumun ilgili Enstitü’nün ilgili komisyonu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Program yeterlilikleri şöyledir: • Sağlık hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, • Sağlık alanındaki kamusal ve özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin uygulama ve güncel içtihadın incelenmesi, • Multidisipliner bir hukuk dalı haline gelen sağlık hukukuna farklı perspektiflerden yaklaşma, • Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, • Somut olay örnekleri çerçevesinde uygulayıcılara pratik bilgiler sunma, • Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, • Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, • Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, • Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, • Sağlık hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, • Yalnızca hukuk alanında değil; sağlık hukuku alanındaki bilinç düzeyini artırmaya yönelik olarak farklı disiplinlere ait bilgi ve uygulamaları öğrenebilme, • Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, • Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, • Sağlık hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma.


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili

Sağlık Hukuku alanında uzmanlık sahibi olarak avukat, yargıç, hukuki veya medikolegal danışman, sağlık mesleği mensubu, eczacı, yönetici ve benzeri konumlarda çalışma imkânı sağlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam edenlerin, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmeleri durumunda, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmesi mümkündür.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi, her bir ders için aşağıda belirtilen harf notları üzerinden yapılır:

Harf Notları

AA

BA

BB

CB

CC

F

BS

BL

P

Puan

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

0

-

-

-

 

(AA), (BA) ve (BB) notları öğrencinin ilgili dersten başarılı olduğunu gösterir. (CB) ve (CC) notları, öğrencinin tüm derslerden başarı ortalamasının “2.75” olması halinde başarılı kabul edilir. (P) ve (F) notları başarısızlığı ifade eder. (BL) ifadesi yüksek lisans tezinin başarılı olduğunu, (BS) ifadesi ise tezin başarısız bulunduğunu gösterir.

 Kümülatif başarı puanı ortalaması, tüm derslerden elde edilen başarı notunun ders kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek toplam başarı puanın, toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır.      


Eğitim Türü

Tam Zamanlı Eğitim uygulanmaktadır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Koordinatör : Dr. Öğr. Üyesi Cihan YÜZBAŞIOĞLU
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: cyuzbasioglu@gsu.edu.tr


Scroll to Top