Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Deniz Ulaştırma ve İşletme programı, deniz ticaret sektöründe ihtiyaç duyulan vardiya zabitini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ders programları, Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi’nde yer alan ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri’nden Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW)’nın öngördüğü A-II/1 Vardiya Zabitliği eğitim programı ve Yüksek Öğretim Kurulu kriterlerine uygun olarak yürütülmektedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu diplomasını almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, ön lisans seviyesinde eğitim-öğretim veren bir programdır.


Kayıt Kabul Koşulları

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi projesi çerçevesinde faaliyetine devam etmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi projesi uyarınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından programa sınavsız olarak yerleştirilen öğrencilerin dosyaları değerlendirilirken öncelikli ölçüt, öğrencinin mezun olduğu meslek lisesinin İstanbul Bölgesi’nde olmasıdır. Daha sonra ise, sırasıyla Anadolu Teknik Lisesi mezunlarına ve Meslek Lisesi mezunlarına öncelik tanınmaktadır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için kayıtlı oldukları öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum kredi Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre 120’dir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Galatasaray Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime Organization(IMO) tarafından belirlenen standartlarında denizcilik eğitiminin uygulamasını yapabilir
2 Uluslararası denizcilik kavramlarına hakimdir
3 Dünya deniz ticaretini ve yapısını tanır
4 Denizcilik Mesleki İngilizce kavramlarını kullanabilir
5 Farklı gemi tipi tanımlarına hakimdir
6 Deniz hukuku hakkında genel bilgileri kavrar ve kullanabilir
7 Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir
8 Farklı gemi tiplerinde çalışabilir.


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız Türk Deniz Ticaret filosunu gemilerinde çalışmalarına devam etmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarda öğrenim görmek üzere dikey geçiş başvurusunda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

MADDE 18 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir.

(2) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.

(3) Başarı notları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir ve öğrenci otomasyon sisteminden duyurulur. Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

        Harf ile     Rakam ile
            AA           4,00
            BA           3,50
            BB           3,00
            CB           2,50
            CC           2,00
            F              0,00

(4) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) başarı notlarından birini almak gerekir. Yarıyıl sonu sınavı sonrasındaki değerlendirmede (F) notunu alarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı sonucunda da (F) notuyla başarısız olunması durumunda söz konusu ders, açıldığı ilk yarıyılda tekrar edilir.

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere (IA) notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın (NP) notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.

(7) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.


Eğitim Türü

Bu program bir ikinci öğretim önlisans programıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Öğr. Gör. Buğra Arda ZİNCİR
Adres: Çırağan Caddesi 36, 34357 Ortaköy/İstanbul Türkiye
Telefon Numarası:
E-Posta adresi: bazincir@gsu.edu.tr


Scroll to Top