Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans

Tanıtım

Program Tanımı

Spor endüstrisinin hızlı büyümesine, spor alanında elde edilen uluslararası başarıların ve spora duyulan ilginin artışına bağlı olarak, yetkin ve ilham verici spor profesyonellerine ve spor liderlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu kapsamda, “Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programı”, bilime dayalı, kural, ilke ve metotları bilen ve uygulayabilen, dijital çağın gerekliliklerine uygun etkili yönetim ve iletişim stratejileri oluşturabilen, uluslararası gelişmelere uyumlu ve öncü, hizmet kalitesinin ve spor performansının arttırılmasına yönelik planlama ve stratejiler geliştirebilen spor profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Program, disiplinler arası bir yaklaşımla, hukuk, işletme, finans, sosyoloji, iletişim ve mühendislik bilimlerini kapsayarak Türkiye’de sporun gelişmesine katkı sunan yenilikçi ve çok yönlü bir eğitim programı olmayı hedeflemektedir. Program toplumsal bir talebe karşılık gelecek şekilde Türkiye’de sporun gelişimine katkı sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders programı disiplinlerarası bir yaklaşımla tasarlanarak, hukuk, işletme, finans, sosyoloji, iletişim ve mühendislik alanlarını kapsayacak şekilde, farklı anabilim dallarının ortak çalışması sonucunda oluşturulmuştur.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru şartlarının karşılanması için adayların, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi veya dengi, siyasal bilgiler, iletişim veya mühendislik fakültelerinin mezunu olmaları koşulunun yanı sıra, KPDS/ÜDS/YDS/eYDS’ye eşdeğeri sınavlardan veya Galatasaray Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan elde etmiş olmak koşulunu karşılamaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan, bu fıkrada belirtilenlere eşdeğer puan alanlar da ilgili yabancı dil koşulunu yerine getirmiş kabul edilirler. Başvuran adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için ise, yapılacak yazılı ve/veya sözlü bilim sınavından alacakları notların eşit ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanacak nihai başarı notlarının 100 tam not üzerinden en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak başarı notu sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Bilim sınavının yazılı ve sözlü aşamalardan oluştuğu hallerde, yazılı sınav aşamasına katılmayan adaylar, sözlü bilim sınavına giremez ve başarısız sayılırlar. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, yazılı bilim sınavı notu daha yüksek olanlar ve yine eşitlik varsa yabancı dil puanı daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 90 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili

Spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yöneticileri, yönetici adayları (kulüpler, federasyonlar, spor ürünleri ve/veya hizmetleri olan şirketler). Spor endüstrisinin farklı alanlarında uzmanlık kazanarak kariyerlerinde sıçrama yapmak isteyen iş ve/veya spor alanında çalışan profesyoneller


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Dersinin yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı % 40’dan az, % 60’dan çok olmamak koşulu ile yarıyıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Başarı NotuKatsayı
AA4.00
BA3.50
BB3.00
CB2.50
CC2.00
F0

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Ayrıca, sınav sonucu, seminer dersi, tez ya da dönem projesinin değerlendirilmesinde aşağıdaki notasyonlardan da yararlanmak mümkündür.

NotasyonAçıklama
IADerse devamsızlık nedeniyle başarısız
NPYarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız
BLBaşarılı
BSBaşarısız


Eğitim Türü

Program bir ikinci eğitim programıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Koordinatör: Doç. Dr. Nazlı AYTUNA
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: nulbay@gsu.edu.tr


Scroll to Top