Akıllı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Günümüzde dijital verileri analiz edip doğru sonuçlara varabilen ve eyleme geçirebilen akıllı sistemlerin önemi büyük bir hızla artmaktadır. Gerçek zamanlı verilerin, algoritmik teknikler ve mühendislik prensipleriyle analizi ve karar vermede kullanılması yeni ve ilgi çekici araştırma alanları oluşturmaktadır. GSÜ Akıllı Sistemler Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, mühendislik eğitimini tamamlamış öğrencilere Akıllı Sistemler tasarlamak ve geliştirmek için gerekli olan algoritmalar, teknolojiler ve yöntemler konusunda geniş bir bakış açısı ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Her tür sistemin ve cihazın akıllı olacağı endüstri dönüşümü sürecindeyiz. Bu nedenle, Akıllı Sistemler Mühendisliği bakış açısı ve becerisi özellikle dönüşümü yakalamaya çalışan sanayi için oldukça büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dahası, birçok bilim dalı arasında farklı problemlerin çözümü için akıllı metotlar gerekli hale gelmiştir. Bu program, alandaki yüksek ilgiye ve alandaki mezunlar için gelecekteki gereksinimlere hitap etmeyi ve ülkemizin Endüstri 4.0 dönüşümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Akıllı Sistemler Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science in Smart Systems Engineering Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden Mühendislik alanlarında alınan, lisans diplomasına sahip olmak; ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal Bölümden en az 70 puan almış olmak veya GRE (Graduate Record Examination) Sınavı Sayısal Bölümden en az 153 puan almak; TOEFL sınavının internet tabanlı sisteminden en az 84 puan veya YDS/YÖKDİL (Fransızca veya İngilizce) sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 puan almış olmak veya DELF B2 seviyesi sertifikasına sahip olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Akıllı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; toplamda 60 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az sekiz (8) adet ders ve bir seminer dersi ile yüksek lisans tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin başka bir kurumdan aldığı ders içeriğinin, kayıtlı olduğu programda yer alan bir dersin içeriğine uygun olması durumunda, kurumdan aldığı onaylı ders içeriği örneğinin ibrazı ve dilekçeyle başvurması, danışmanı veya program koordinatörünün önerisi, ilgili Anabilim Dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Var olan bilimsel veriler arasından, akıllı sistemler mühendislik alanında uzmanlık seviyesinde araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Akıllı sistemler mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Akıllı sistemler mühendisliği ile ilgili alanlarda belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Akıllı sistemler mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
5 Akıllı sistemler mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık akıllı sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, akıllı sistemler mühendisliği alanındaki veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 Girişimcilik ve yenilikçilik boyutlarını dikkate alarak akıllı sistemler mühendisliği uygulamalarını gerçekleştirebilir.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

(1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.


(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı NotuSayısal Değer
AA4.00
BA3.50
BB3.00
CB2.50
CC2.00
F0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu not, not ortalamarı hesabında, notu işlemi görür. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyılı/dönem sonu başarı notunun her ders için en az CC ya da olması gerekir. Öğrencinin bir yarıyılı/dönem sonunda başarısız olduğu dersler için kendisine F notu verilir. Zorunlu veya seçime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayısı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ve F ile değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.


Eğitim Türü


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU
Adres: Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çırağan Cad. No: 36 Ortaköy-Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: ofeyzioglu@gsu.edu.tr


Scroll to Top