Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı, Uluslararası İlişkiler disiplininin gerektirdiği çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilerin bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalarını hedefler. Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olan öğrenciler yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirerek analitik kapasitelerini arttırırlar.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) türünden en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Adayların lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 70,83 olması zorunludur.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenci, programda yer alan kredisiz seminer dersi ile tüm zorunlu ve gereken sayıda seçmeli dersten başarılı olmalıdır (60 AKTS). Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci Yüksek Lisans Tezini hazırlayıp savunmalıdır (60 AKTS).


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitimi derinleştirmiş olabilmeli;
2 Uluslararası İlişkiler disiplininin gerektirdiği siyaset bilimi ve felsefesi, tarih, hukuk, iktisat, sosyoloji temeline hâkimiyetinden hareketle çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmiş olabilmeli;
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı;
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı;
5 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli;
6 Galatasaray Üniversitesi’nin, Avrupa ile kurumsal ilişkileri ışığında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olabilmeli;
7 Akademik ve/ veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda etkin bir yer alacak bilgi ve beceriye sahip olabilmeli;
8 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etmekle kalmayıp, bu yayınlara katkıda bulunabilecek akademik ve dil (Fransızca, İngilizce, Türkçe) yetisine ve donanımına sahip olabilmeli;
9 Araştırmacı yönü gelişmiş olmalı; bu amaç doğrultusunda edindiği bilgi ve becerileri, niteliksel ve niceliksel çalışmalarda etkin biçimde kullanabilecek seviyede olmalı;


Mezunların Mesleki Profili

Programın çok disiplinli yaklaşımına paralel olarak Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler farklı alanlarda çalışma imkanı bulurlar. Program mezunlarını araştırma ve öğretim üyeliğini kapsayan akademik kariyerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde diplomatik; kamu sektörü ve uluslararası örgütler; iletişim ve medya sektörü; ulusal ve/veya uluslararası şirketler olmak üzere özel sektörde kariyer planına hazırlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 16 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılma koşulları ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(2) Başarı notları öğretim elemanları tarafından, harflerle ifade edilecek biçimde, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak, bağıl nota dönüştürülür. Bağıl notlar ve bunların sayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Bağıl Not Sayısal Değer
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
F 0.00

(3) Bağıl nota dönüştürmeye ilişkin esaslar, ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hükümlerine göre veya bu birimin yönetim kurulunca düzenlenir. Öğrencilerin transkriptlerine (not dökümü belgesi) ve diploma eklerine bu düzenlemeler uyarınca belirlenen ortalamalar yazılır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır. Programın eğitim dili Fransızca' dır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Doç. Dr. Beyza Çağatay Tekin
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: btekin@gsu.edu.tr


Scroll to Top