İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, iş dünyasının farklı alanlarında etkili iletişim stratejileri üretip, yöneten, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip eden, halkla ilişkiler sektörünü ve uygulamalarını bilen, küreselleşme sürecinin gerektirdiği donanıma sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 90 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun tezsiz yüksek lisans programında en az 1 yarıyılı tamamlamış öğrenci ilan edilen kontenjan dahilinde enstitü yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilir.


Program Yeterlilikleri

1 Dijital platformlarda etkili iletişim stratejileri üretmek ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
2 Enformasyon toplumu temel dinamiklerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve yorumlar.
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
4 İletişim ve Bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmeleri, yenilikleri bilir ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlar, değerlendirir.
5 Sosyal Bilimlerde araştırma, değerlendirme ve sunum teknikleri bilir ve kullanır.


Mezunların Mesleki Profili

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı farklı iş alanlarında iletişim stratejileri geliştirilmesi ve yönetilmesine yönelik bir uzmanlık programıdır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, başta pazarlama, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve satış olmak üzere farklı iş alanlarında uzman veya yönetici olarak çalışmak için adaydırlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Dersinin yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı % 40’dan az, % 60’dan çok olmamak koşulu ile yarıyıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Ayrıca, sınav sonucu, seminer dersi, tez ya da dönem projesinin değerlendirilmesinde aşağıdaki notasyonlardan da yararlanmak mümkündür.

Notasyon Açıklama
IA Derse devamsızlık nedeniyle başarısız
NP Yarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız
BL Başarılı
BS Başarısız


Eğitim Türü


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Koordinatör: Doç.Dr. Nazlı AYTUNA ÜLBAY
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: nulbay@gsu.edu.tr


Scroll to Top