Felsefe Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Öğrencinin felsefe tarihi ve sistematik felsefe alanlarında yetkinleşmesi ve felsefi bir konu, problematik ya da kavram ile ilgili olarak derinlikli ve bütünlüklü bir çalışma yapma becerisini kazanması programın temel amacıdır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin doktora programının gereklerini (zorunlu derslerin tamamlanması, yeterlilik sınavı ve doktora tezi yazımı) yerine getirebilecek donanımı edinmesi amaçlanmaktadır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe alanında Yüksek Lisans derecesi (Master’s Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Felsefe dışındaki alanlardan alınmış bir lisans diplomasıyla başvuran adaylar, sınavlardan başarılı olmaları halinde bilimsel hazırlık programına alınmaktadır. Bu kapsamda, lisans programından dönem başına en az 2'şer ders almaya yönlendirilmekte ve söz konusu derslerden başarılı olmaları halinde yüksek lisans derslerine kayıt yaptırma hakkı kazanmaktadır. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Başvuruları kabul edilen adayların ALES puanları, yazılı bilim sınavı ve mülâkat sınavı puanlarının ortalaması alınarak başarı notu hesaplanmakta ve sıralamada kontenjan dâhilinde en üstte yer alan adaylar kesin kayıt hakkı kazanmaktadır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri (60 ECTS) 4.00 üzerinden 2.75 ortalamayla tamamlayan ve yüksek lisans tezi Kabul edilen (60 ECTS) öğrenciler Felsefe Yüksek Lisans derecesini almaya hak kazanır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Felsefe okumaları ve felsefi metin yazma konusunda yeterlilik kazanır. Felsefe tarihi ve sistematik felsefe alanında derinlikli ve bütünlüklü araştırma yapma yetisini ve felsefi metin yazımına dair yeterliliklerini geliştirir. Farklı felsefi yaklaşımlar arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir.
2 Belirli bir felsefi konuyu, o konuyu belirleyen felsefi bağlam içerisinde ele alma ve inceleme yetisini kazanır.
3 Yaptığı felsefi çalışmalarda farklı kavramsal yapıları (epistemolojik, metafizik, etik, vs) kullanıma sokabilir.
4 Çalıştığı felsefi alanı ilgilendiren kavramlar ve fikirlerle ilgili tarihsel bir araştırma yapabilir, çalıştığı felsefi konunun tarihçesini ortaya koyabilir.
5 Akıl yürütme ve felsefi analiz yapmada yetkinleşir.
6 Kütüphane kaynaklarını ve online kaynakları araştırmalarında kullanma yetisine sahiptir. Çalışma alanını ilgilendiren makale ve kitapları incelemeyi ve kullanıma sokmayı bilir. Birincil ve ikincil metinler arasında ayrım yaparak çalışır.
7 Derinlikli argümanları ve kavramları yazılı ve sözlü olarak rahatlıkla ifade edebilir ve aktarabilir. Tartışmalar içinde asli konuyu netlikle tespit edip, ifade edebilir


Mezunların Mesleki Profili

Felsefe Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan öğrenciler üniversitelerin nitelikli akademik personel ihtiyacını karşılamak üzere doktora çalışmalarına yönelebilirler. Ayrıca felsefeye ve akademik çalışma yapmaya ve yabancı dilin kullanımına dair birikimlerini çeviri ve yayıncılık alanlarında, yazılı ve görsel medyada, sivil toplum kuruluşlarında ya da sanatsal üretimde kullanıma sokabilirler. 2020 Ocak ayı itibariyle bu programdan toplam 78 kişi diploma almış olup aralarında, yerli ve yabancı birçok üniversitede doktora yapmış/yapan ve araştırma görevlisi veya öğretim üyesi olarak görev yapan birçok mezun mevcuttur.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 

 

 

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

 

Harf ile

AA

BA

BB

CB

CC

F

BL

BS

IA

NP

Rakam ile

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

0.00

-

-

-

-

 

« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da  « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları en az « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu öğrencinin seminer dersini veya Yüksek Lisans tezini başarıyla tamamladığı, « BS » notu ise seminer dersinden veya Yüksek Lisans tezinden başarısız olduğu anlamına gelir. « IA » notu, öğrencinin derse devamsızlık nedeniyle başarısız olmasını, « NP » notu ise yaryıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız olmasını ifade eder.

 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.

 


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır. Dersler, her yıl yeniden yapılan haftalık programın imkân tanıması hâlinde 2 ya da 3 güne toplanmaktadır. Programın eğitim dili Fransızcadır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Doç. Dr. Atakan ALTINÖRS
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: aaltinors@gsu.edu.tr


Scroll to Top