Özel Hukuk Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Programın amacı; özel hukuk alanında teknik hukuki sorunlar hakkında çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli olarak bilimsel araştırma ve çalışma yapma yeterliliğine sahip donanımlı akademisyen hukukçular yetiştirmektir.


Kazanılan Derece

Özel Hukuk Doktora Diploması


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Doktora


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Yüksek lisans mezuniyet belgelerinde ve not dökümünde tezli ibaresi bulunmayanlar tezli yüksek lisans mezunu olduklarını belgelemek zorundadırlar. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Bu programa başvuracak adaylarda Hukuk Fakültesi mezunu ve Hukuk Yüksek Lisansı mezunu olmak koşulu aranır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Toplam 60 AKTS kredisini ve 3.00 not ortalamasını karşılamak kaydıyla zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanması ve 120 AKTS kredisi değerindeki doktora tezinin başarılı bulunması ile tamamlanır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Enstitü’nün programında yer alan bir dersin içeriğine uygun olması ve bu durumun ilgili Enstitü’nün ilgili komisyonu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma,
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme,
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme,
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma,
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme,
7 Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme,
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme,
10 Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma.


Mezunların Mesleki Profili

Özel Hukuk alanında akademik kariyer yapma imkânı sağlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

-


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi, her bir ders için aşağıda belirtilen harf notları üzerinden yapılır:
 

Harf Notları
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
P
Puan
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-
-

 
(AA), (BA) ve (BB) notları öğrencinin ilgili dersten başarılı olduğunu gösterir. (CB) ve (CC) notları, öğrencinin tüm derslerden başarı ortalamasının “3.00” olması halinde başarılı kabul edilir. (P) ve (F) notları başarısızlığı ifade eder. (BL) ifadesi yüksek lisans tezinin başarılı olduğunu, (BS) ifadesi ise tezin başarısız bulunduğunu gösterir.
 
Kümülatif başarı puanı ortalaması, tüm derslerden elde edilen başarı notunun ders kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek toplam başarı puanın, toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır.      


Eğitim Türü

Tam Zamanlı


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Doç. Dr. Nur BOLAYIR
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: nbolayir@gsu.edu.tr


Scroll to Top