İşletme Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İşletme alanında lisans diploması veren programın amacı uluslar arası rekabet ortamında, işletmenin tüm paydaşlarına duyarlı, sosyal sorumluluk ve etik bilinci olan, değişen dünyanın hızına ve dinamiklerine uyum sağlama gücü ve risk algısı yüksek, çağdaş, barışcıl lider yöneticiler, uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu çerçevede, öğrencilere disiplinlerarası bir eğitimin desteği ile çok dilde etkili iletişim becerileri, analitik düşünme yeteneği ve sentez kabiliyeti kazandırır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ya da Fransızca dilinde öğrenim veren ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı ile yapılmaktadır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İşletme Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme ödevini başarıyla savunan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversite Senato’sunca belirlenen koşullara sahip olmak kaydı ile, belirlenen kontenjan çerçevesinde İşletme Bölümü’ne yatay veya dikey geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesi mümkündür. Bu öğrencilerin daha önce öğrenim görmüş oldukları kurumlarda almış oldukları bazı ders ve krediler, bölüm tarafından içerik ve kredi saati açısından yeterli görülmek ve daha önce edinilmiş muadil bir diploma transkriptinde yer almamış olmak koşuluyla, lisans programında yer alan bazı ders veya kredilere eşdeğer kabul edilebilir ve öğrenciler bu ders ve kredilerden muaf tutulabilirler.


Program Yeterlilikleri

1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi.
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği.
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi.
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


Mezunların Mesleki Profili

İşletme Bölümü istihdam olanakları oldukça geniş bir bölümdür. Bu bölümden mezun öğrencilerin gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışmaları mümkün olup, kamu sektöründe; Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Sanayi ve Ticaret Odaları, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlar, özel sektörde ise, gerek sanayi kuruluşları, gerekse hizmetler sektöründe yer alan; bankacılık, turizm, sigortacılık, danışmanlık, denetim, dış ticaret, lojistik vb. şirketleri bu öğrenciler için uygun çalışma ortamlarıdır. İşletme Bölümü mezunları bu tür kuruluşlarda, yönetim, organizasyon, satın alma, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, muhasebe, finansman gibi departmanlarda istihdam olanakları bulabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvurabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır.

Başarı notları öğretim elemanları tarafından,  öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

 

Başarı Notu

Katsayısı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

F

0.00

 

Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

Seminer, staj gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), derslerin her birinden ve bitirme ödevinden alınan başarı notları katsayılarının, AKTS kredileri ile çarpılıp toplanması sonucu bulunacak sayının, AKTS krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı durumu P ile değerlendirilen çalışmalara ait krediler AGNO hesabına dâhil edilmez.

 

 


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Aylin ATAAY SAYBAŞILI
Adres: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çırağan Cad.No: 36 Ortaköy/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon Numarası: 0 212 227 44 80 – 1140
E-Posta adresi: aataay@gsu.edu.tr


Scroll to Top