Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Üretim yönetimi ve pazarlama programın amacı pazarlama ve ilişkili diğer disiplinler ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri vermektir. Mezun olan öğrenci iş hayatında karşılaşacağı öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alabilecektir. Pazarlama disiplinini doğrudan ya da dolaylı etkileyen bölgesel ve küresel konuları tanımlayabilecek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri ve stratejiler geliştirebilecektir. Yaratıcı ve öncü pazarlama fikirleri oluşturabilecektir. Bu programın eğitim dili Türkçe olup, birinci yarıyıl dersleri ikinci yarıyıl derslerinin ön koşuludur. Birinci yarıyılda derslerinde başarılı olamayan öğrenciler ikinci yarıyılda ilgili dersin devamı niteliğindeki dersi alamayacaklardır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 75 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Bu programa başvuracak adaylarda Lisans mezuniyet ortalaması 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 76,66 olmalıdır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenci, programda yer alan kredisiz seminer dersi ile toplam 60 AKTS değerindeki 6 zorunlu ve 2 seçmeli dersten başarılı olmalıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci 60 AKTS değerindeki Yüksek Lisans Tezini hazırlayıp savunmalıdır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Dört yıllık Sosyal bilimle, iktiadi ve idari bilimler veya muhendislik alanlarından herhangi birinde lisans programından en az 3,00/4,00 not ortalaması ile mezun olmak


Program Yeterlilikleri

1 Pazarlama ve ilişkili diğer disiplinler ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ileri düzeyde kullanabilmelidir.
2 Üretim yönetimi ve pazarlama disiplinine ilişkin temel problemleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmeli, verileri yorumlayabilmeli, değerlendirebilmeli ve planlar oluşturabilmelidir.
3 İş hayatında karşılaşacağı öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alabilmeli ve çözüm üretebilmelidir.
4 Araştırma bulguları doğrultusunda pazar fırsatlarını işletme lehine kullanabilmelidir.
5 Pazarlama disiplinini doğrudan ya da dolaylı etkileyen bölgesel ve küresel konuları tanımlayabilmeli, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri ve stratejiler geliştirebilmelidir.
6 Pazarlama alanında farklı sorunları algılayabilmeli, değerlendirebilmeli ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmelidir.
7 Üretim yönetiminin ve pazarlamanın gerektirdiği bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olabilmelidir.
8 İşletme sorunlarını sayısal karar verme tekniklerini kullanarak belirlemeli ve çözüm sunabilmelidir.
9 Üretim yönetimi ve pazarlamada akademik düşünce yetisine sahip olmalıdır.
10 Yaratıcı öncü pazarlama fikirleri oluşturabilmelidir.
11 Lojistik alanındaki gelişmeleri analiz ederek etkin tedarik zinciri stratejileri geliştirebilmelidir.
12 Pazarlama alanında etik değerlere sahip olmalı ve bu değerler ışığında hareket etmelidir.


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
IA
NP
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-
-
-

« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları en az « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu öğrencinin seminer dersini veya Yüksek Lisans tezini başarıyla tamamladığı, « BS » notu ise seminer dersinden veya Yüksek Lisans tezinden başarısız olduğu anlamına gelir. « IA » notu, öğrencinin derse devamsızlık nedeniyle başarısız olmasını, « NP » notu ise yaryıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız olmasını ifade eder.
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.


Eğitim Türü

Tam Zamanlı


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. M. Yaman ÖZTEK
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: moztek@gsu.edu.tr


Scroll to Top