Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Programın amacı; ekonomi hukuku alanında teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir.


Kazanılan Derece

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Diploması


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Yüksek Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Toplam 60 AKTS kredisi ve 2.75 not ortalamasını karşılamak kaydıyla zorunlu/seçmeli derslerin tamamlanması ile mezun olunur.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Enstitü’nün programında yer alan bir dersin içeriğine uygun olması ve bu durumun ilgili Enstitü’nün ilgili komisyonu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma,
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme,
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme,
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma,
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme,
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme,
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme,
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma.


Mezunların Mesleki Profili

Ekonomi Hukuku alanında uzmanlık sahibi olarak avukat, yargıç, danışman, yönetici ve benzeri konumlarda çalışma imkânı sağlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi, her bir ders için aşağıda belirtilen harf notları üzerinden yapılır:
 

Harf Notları
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
P
Puan
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-
-

 
(AA), (BA) ve (BB) notları öğrencinin ilgili dersten başarılı olduğunu gösterir. (CB) ve (CC) notları, öğrencinin tüm derslerden başarı ortalamasının “2.75” olması halinde başarılı kabul edilir. (P) ve (F) notları başarısızlığı ifade eder. (BL) ifadesi yüksek lisans tezinin başarılı olduğunu, (BS) ifadesi ise tezin başarısız bulunduğunu gösterir.
 
Kümülatif başarı puanı ortalaması, tüm derslerden elde edilen başarı notunun ders kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek toplam başarı puanın, toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır.      


Eğitim Türü

Tam Zamanlı


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜZEL
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: ekonomihukukugsu@gmail.com


Scroll to Top