Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Bu program Uluslararası İlişkiler disiplininin çoğulculuk ve çok yönlülük niteliklerine uygun olarak yürütülen akademik araştırmanın sonunda çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmeyi hedefler.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Doktora seviyesi


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Yüksek lisans mezuniyet belgelerinde ve not dökümünde tezli ibaresi bulunmayanlar tezli yüksek lisans mezunu olduklarını belgelemek zorundadırlar. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) türünden en az 75 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Uluslararası İlişkiler Doktora diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersleri başarıyla bitiren ve tezini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 180 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitimi derinleştirmiş olabilmeli;
2 Uluslararası İlişkiler disiplininin çoğulculuk ve çok yönlülük niteliklerine uygun olarak, siyaset bilimi ve felsefesi, tarih, hukuk, iktisat, sosyoloji temeline hâkimiyetinden hareketle çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmiş olabilmeli;
3 Uluslararası ilişkilerin bileşenlerinden ve paradigmalar çerçevesinde karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilmeli;
4 Araştırmacı kapasitelerini yetkinleştirmiş olabilmeli, akademik etik kurallar çerçevesinde, çalışmalarında özgünlük arayışını esas alabilmeli;
5 Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmalarına dahil edebilme yetkinliğe sahip olabilmeli;
6 Uluslararası İlişkiler teorilerine katkıda bulunabilmeli ve/ veya eğitimi süresince derinleştirdiği teorik bilgileri uygulayabilmeli;
7 Dış politika alanındaki analiz becerilerini geliştirebilmeli, bu alanda gerek literatürdeki, gerekse uygulamadaki eksikliklere ve somut sorunlara dair çözümler üretebilecek donanımda olmalı;
8 Türkiye’nin AB üyeliği sürecine ve genel olarak AB bütünleşmesine somut olarak katkıda bulunabilecek uluslararası ilişkiler, hukuk, dış politika, tarih, iktisat alanlarında donanımına ve yetkinliğine sahip olabilmeli;
9 Türkiye ve dünya gündemini yakından takip etmeli; güncel sorunları analitik bir derinlikle tartışabilecek; bu sorunların tespit ve çözümüne somut katkıda bulunabilecek donanıma sahip olabilmeli;
10 Uzmanlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etmekle kalmayıp, bu yayınlara katkıda bulunabilecek akademik ve dil yeterliliğine (Fransızca, İngilizce, Türkçe) ve donanımına sahip olabilmeli;
11 Aynı doğrultuda, bireysel ve/ veya ekip olarak yayın yapabilmeli, literatüre katkı sağlayabilmeli
12 Uzmanlık alanı ile ilgili somut bir vizyon geliştirebilmeli, her türlü proje veya hedefi planlayıp yönetebilmeli. Alanında edindiği bilgi ve becerileri, sorun çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmeli.


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar çalışmalarına akademik olarak üniversitelerde ya da alanında uzman profesyoneller olarak özel sektörde devam edebilmektedir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler 2 yarıylda 60 AKTS değerinde ders alırlar. Dersin yarıyıl sonu başarı notu, yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar, ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı %40'tan az % 60'tan çok olamaz.Yarıyıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir. Başarı Notu/Katsayı: AA/4.00; BA/3.50; BB/3.00; CB/2.50; CC/2.00; F/0. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Ayrıca sınav sonucu ve tez değerlendirilmesinde aşağıdaki notasyonlardan da yararlanmak mümkündür. Notasyon: IA/Derse devamsızlık nedeniyle başarısız; NP/Yarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız; BL/Başarılı; BS/Başarısız.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 
       Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir:
 
Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
IA
NP
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-
-
-
 
       « AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları « 3.00 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu Doktora tezini başarıyla savunan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin Doktora tezinden başarısız olduğu anlamına gelir. « IA » notu, öğrencinin derse devamsızlık nedeniyle başarısız olmasını, « NP » notu ise yarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız olmasını ifade eder.
 
       Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı, o dersten alınan notların dersin AKTS kredisi ile çarpılmasıyla elde edilir. GANO, bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları, AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.
 
 
 
 


Eğitim Türü

Program bir birinci öğretim programıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Doç. Dr. Beyza Çağatay TEKİN
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: btekin@gsu.edu.tr


Scroll to Top