İletişim Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İletişim Lisans Programının amacı sağlam bir sosyal ve insan bilimleri temelinin yanı sıra yabancı dil bilgisi, kültürlerarası iletişim becerileri, sektörle temas, uygulama konularına öncelik verecek şekilde yeni medya teknolojileri ve mesleklerinde uzmanlaşmaya yönelik bir eğitim sunmaktır.


Kazanılan Derece

İletişim Lisans Diploması


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması sahibi olmak; ulusal öğrenci seçme sınavı(YKS) ya da GSÜ öğrenci seçme sınavında (GSÜÖSYS) başarılı olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İletişim Lisans Diploması ders programında yer alan tüm zorunlu ve seçmiş oldukları uzmanlık alanı için istenen sayıdaki seçmeli dersleri başarıyla tamamlamış (toplam en az 240 AKTS kredi) ve ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan kişilere verilir. 2010-2011 academik yılından itibaren lisans eğitimine başlayan öğrencilerin ayrıca 22 günlük zorunlu sektör stajlarını başarıyla yapmış olmaları gerekir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

İletişim Lisans Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte dekanlığı tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar gazetecilik, halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, kurumsal iletişim, radyo, televizyon, sinema, internet ve mobil medya mesleklerinde çalışabilir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar lisansüstü programlara devam edebilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.
Bütün değerlendirmelerde tam not 100 (yüz)’dür.
Başarı notları, öğretim üyesi tarafından harflerle ifade edecek biçimde belirlenir. Bu değerlendirme dersi veren öğretim üyesi tarafından sınıfın genel başarı düzeyi ve sınıf mevcudu göz önüne alınarak yapılır.
Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

İyi-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

İyi-orta

CB

2.50

Orta

CC

2.00

Başarısız

F

0.00

Bir dersten (AA), (BA), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (F notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU
Adres: Çırağan Cad. No:36 34357 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: +90 212 227 4480
E-Posta adresi: krizvanoglu@gsu.edu.tr


Scroll to Top