İletişim Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İletişim Lisans Programının amacı sağlam bir sosyal ve insan bilimleri temelinin yanı sıra yabancı dil bilgisi, kültürlerarası iletişim becerileri, sektörle temas, uygulama konularına öncelik verecek şekilde yeni medya teknolojileri ve mesleklerinde uzmanlaşmaya yönelik bir eğitim sunmaktır.


Kazanılan Derece

İletişim Lisans Diploması


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması sahibi olmak; ulusal öğrenci seçme sınavı(YKS) ya da GSÜ öğrenci seçme sınavında (GSÜÖSYS) başarılı olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İletişim Lisans Diploması ders programında yer alan tüm zorunlu ve seçmiş oldukları uzmanlık alanı için istenen sayıdaki seçmeli dersleri başarıyla tamamlamış (toplam en az 240 AKTS kredi) ve ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan kişilere verilir. 2010-2011 academik yılından itibaren lisans eğitimine başlayan öğrencilerin ayrıca 22 günlük zorunlu sektör stajlarını başarıyla yapmış olmaları gerekir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

İletişim Lisans Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte dekanlığı tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler.


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar gazetecilik, halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, kurumsal iletişim, radyo, televizyon, sinema, internet ve mobil medya mesleklerinde çalışabilir.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar lisansüstü programlara devam edebilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.
Bütün değerlendirmelerde tam not 100 (yüz)’dür.
Başarı notları, öğretim üyesi tarafından harflerle ifade edecek biçimde belirlenir. Bu değerlendirme dersi veren öğretim üyesi tarafından sınıfın genel başarı düzeyi ve sınıf mevcudu göz önüne alınarak yapılır.
Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

İyi-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

İyi-orta

CB

2.50

Orta

CC

2.00

Başarısız

F

0.00

Bir dersten (AA), (BA), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (F notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. İnci Çınarlı
Adres: Çırağan Cad. No:36 34357 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: +90 212 227 4480
E-Posta adresi: icinarli@gsu.edu.tr


Scroll to Top