Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, günlük hayat içerisinde sık duyulan ancak anlamlandırmakta zorlanılan bazı kavramlar üzerine yeniden düşünmeyi hedefleyen sosyoloji yönelimli bir programdır. Hızlı bir dönüşüm halinde olan Türkiye toplumunu anlamak için toplumbilimlerinin sağladığı düşünsel donanıma ihtiyaç vardır. Program, günümüz Türkiye’sinin sorunlarına yüzeysel kanaatlerle yaklaşmak yerine daha analitik ve çok boyutlu bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenci, programda yer alan seminer dersi ile tüm zorunlu dersten başarılı olmalıdır (60 AKTS). Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci Yüksek Lisans Projesini hazırlamalıdır. (30 AKTS).


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Bu programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, 1-Öğrenci sosyoloji alanındaki kuramsal ve ampirik birikime hakim olabilir. 2- Öğrenci sosyal bilimlerin ve sosyolojinin çeşitli alanlarına ait temel kavramlar ile düşünme kapasitesi edinebilir. 3-Öğrenci disiplinler-arası etkileşimin farkında olabilir. 4- Öğrenci Türkiye toplumunu anlamak için sosyal bilimlerinin sağladığı gerekli düşünsel donanıma sahip olur ve günümüz Türkiye’sinin sorunlarına analitik ve çok boyutlu bir yaklaşım geliştirmeyi öğrebilir. 5. Öğrenci Türkiye toplumunun kültürel, sosyal ve politik değişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olur ve süreçleri karşılaştırmalı olarak değerlendirme yetisi edinebilir. 6-Öğrenci bilgi edinmenin yanı sıra özgür, bağımsız ve eleştirel düşünmeyeteneği kazanabilir. 7-Öğrenci faaliyet gösterdiği alanlarda sosyolojik kuramları gündelik yaşam pratikleri ile ilişkilendirme ve analiz etme yetisi edinebilir. 8- Öğrenci faaliyet gösterdiği alanlarda sorunları tanımlayabilir ,analiz edebilir ve çözüm yolları sunabilir. 9-Öğrenci faaliyet gösterdiği alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yapabilir. 10-Öğrenci faaliyet gösterdiği alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, projelere katkı sağlayabilir. 11- Öğrenci faaliyet gösterdiği alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz edebilir ve yürütebilir. 12-Öğrenci sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, çevresel ve kültürel değerleri önemseme ve koruma konusunda gerekli bilince sahip olabilir.caktır


Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamu kuruluşlarında, özel sektörde ve kâr amacı gütmeyen kurumlarda istihdam edilebilmektedirler. Araştırma şirketleri, sivil toplum örgütleri ve bakanlıklar gibi çeşitli kuruluşlarda, araştırmacı ve uzman olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi ; medya, halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi geniş bir yelpazede de kariyer yapabilmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :
 

Harf ile
AA
BA
BB
CB
CC
F
BL
BS
Rakam ile
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00
-
-

 
« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu seminer dersinde ya da Yüksek Lisans Projesi’nde başarılı olan bir öğrenciye verilirken, « BS » notu öğrencinin seminer dersinde ya da Yüksek Lisans Projesi’nde başarısız olduğu anlamına gelir.
 
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : Bir ders için toplam kredi puanı, o dersten alınan notun dersin AKTS değeri ile çarpılması sonucu elde edilir. GANO, bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanlarının AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Koordinatör: Prof. Dr. İpek MERÇİL
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80 - 408
E-Posta adresi: imercil@gsu.edu.tr


Scroll to Top