Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Programın amacı; kamu hukuku alanında üst düzey teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir.


Kazanılan Derece

Kamu Hukuku Yüksek Lisans


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Yüksek Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Bu programa başvuracak adayların hukuk fakültesi mezunu olmaları ve lisans mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden en az 70,83 olması zorunludur.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Toplam 60 AKTS kredisini ve 2.75 not ortalamasını karşılamak kaydıyla zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanması ve 60 AKTS kredisi değerindeki yüksek lisans tezinin başarılı bulunması ile tamamlanır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Enstitü’nün programında yer alan bir dersin içeriğine uygun olması ve bu durumun ilgili Enstitü’nün ilgili komisyonu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili

Kamu Hukuku alanında uzmanlık sahibi olarak avukat, yargıç, uluslararası mahkeme ve kuruluşlarda hukukçu olarak çalışma imkânı sağlar.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurulabilir.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi, her bir ders için aşağıda belirtilen harf notları üzerinden yapılır:

Harf Notları

AA

BA

BB

CB

CC

F

BL

BS

P

Puan

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

0.00

-

-

-

(AA), (BA) ve (BB) notları öğrencinin ilgili dersten başarılı olduğunu gösterir. (CB) ve (CC) notları, öğrencinin tüm derslerden başarı ortalamasının “2.75” olması halinde başarılı kabul edilir. (P) ve (F) notları başarısızlığı ifade eder. (BL) ifadesi yüksek lisans tezinin başarılı olduğunu, (BS) ifadesi ise tezin başarısız bulunduğunu gösterir.

Kümülatif başarı puanı ortalaması, tüm derslerden elde edilen başarı notunun ders kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek toplam başarı puanın, toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır.

 


Eğitim Türü

Tam zamanlı


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Dr. Öğr. Üyesi Balca ÇELENER
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: bcelener@gsu.edu.tr


Scroll to Top