Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Bu program AB ile ilgili her türlü uzmanlık araştırmasını yürütebilecek akademik donanıma sahip; AB uzmanlığının gerektireceği temel bilgilere vakıf ve analiz yapma yeteneğine sahip mezunlar yetiştirme hedefindedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Avrupa Birliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Dört yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak, ALES sınavından 65 puan (Eşit Ağırlıklı) ya da GRE sınavından 152 (eski sisteme göre 660) ya da GMAT sınavından 483 puan almak; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 almak. B2 seviyesinde DELF veya C1 seviyesinde DALF sertifikaları olanlar ile Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış kabul edilirler.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenci, programda yer alan kredisiz seminer dersi ile tüm zorunlu ve gereken sayıda seçmeli dersten başarılı olmalıdır (60 AKTS). Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci Yüksek Lisans Tezini hazırlayıp savunmalıdır (60 AKTS).


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Lisans düzeyinde AB ile ilgili olarak almış olduğu derslerdeki bilgisini pekiştirmiş olabilmeli;
2 AB uzmanlığının gerektireceği AB kurumları, AB Hukuku, AB müktesebatı, genişleme/ derinleşme süreci, AB Dış ve Güvenlik Politikası gibi konularda temel bilgilere vakıf ve analiz yapma yeteneğine sahip olabilmeli;
2 AB uzmanlığının gerektireceği AB kurumları, AB Hukuku, AB müktesebatı, genişleme/ derinleşme süreci, AB Dış ve Güvenlik Politikası gibi konularda temel bilgilere vakıf ve analiz yapma yeteneğine sahip olabilmeli;
3 TC Dışişleri ve AB Bakanlıkları’nda diplomatik kariyer hedefleyebilmeli;
4 AB kurumlarında çalışabilecek altyapıyı elde etmiş olabilmeli;
5 Türkiye-AB ilişkileri konusunda yetkin bir bilgi dağarcığına sahip olabilmeli;
5 Türkiye-AB ilişkileri konusunda yetkin bir bilgi dağarcığına sahip olabilmeli;
6 AB ile ilgili her türlü uzmanlık araştırmasını yürütebilecek akademik donanıma sahip olabilmeli;
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli ve bunlara katkı sağlayacak gerekli dil yetkinliğine (Türkçe, Fransızca, İngilizce vs.) sahip olabilmeli.


Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olan öğrenciler farklı alanlarda çalışma imkanı bulurlar. Üniversitelerin nitelikli akademik personel ihtiyacını karşılamak üzere doktora çalışmalarına yönelebilirler. TC Dışişleri ve AB Bakanlıkları’nda diplomatik kariyer hedefleyebilirler. Ayrıca AB kurumlarında çalışabilecek altyapıyı elde ederler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 16 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılma koşulları ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(2) Başarı notları öğretim elemanları tarafından, harflerle ifade edilecek biçimde, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak, bağıl nota dönüştürülür. Bağıl notlar ve bunların sayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Bağıl Not Sayısal Değer
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
F 0.00

(3) Bağıl nota dönüştürmeye ilişkin esaslar, ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hükümlerine göre veya bu birimin yönetim kurulunca düzenlenir. Öğrencilerin transkriptlerine (not dökümü belgesi) ve diploma eklerine bu düzenlemeler uyarınca belirlenen ortalamalar yazılır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Füsun TÜRKMEN
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: fturkmen@gsu.edu.tr


Scroll to Top