Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Fransız Dili ve Edebiyatı, kuramsal dilbilim, çeviribilim, göstergebilim, karşılaştırmalı edebiyat alanlarında, yabancı dil olarak fransızca öğretimi konusunda donanımlı uzmanlar yetiştiren program


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,Fransız dili ve edebiyatı alanında Yüksek Lisans derecesi (Master’s Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Sözel (SÖZ) türünden en az 70 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Adayların Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 85 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri (60 ECTS) 4.00 üzerinden 2.75 ortalamayla tamamlayan ve yüksek lisans tezi Kabul edilen (60 ECTS) öğrenciler, Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Anabilim dalı Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans derecesini almaya hak kazanır.


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri

1 Yazılı ve sözlü düzlemlerde Fransızcaya egemen olmak (C1 düzeyi).
2 Fransızcayı yabancı dil olarak öğretebilecek kuramsal ve yöntemsel bilgileri edinmek.
3 Yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde kullanılacak yöntem ve ders gereçlerini hazırlama bilgi ve becerisine ulaşmak.
4 Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya (özellikle yazınsal) nitelikli çeviri yapacak düzeye erişmek.
5 Metin ve söylem çözümleme yöntemlerini kullanma ve değişik bütüncelere uygulama yetisini kazanmış olmak.
6 Özellikle frankofon edebiyatlar alanında karşılaştırmalı incelemeler yapmak.
7 Çeşitli doğal dillerde bilimsel dil betimlemeleri yapmak.
8 Kültürler arası araştırmalar yapmak.
9 Özellikle edebiyat göstergebilimi alanında çözümlemeler yapabilmek.
10 Yazılı ve görsel medyanın, metin yazarlığı, çevirmenlil, editörlük alanlarında çalışabilecek becerileri kazanmak.


Mezunların Mesleki Profili

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan öğrenciler üniversitelerin nitelikli akademik personel ihtiyacını karşılamak üzere doktora çalışmalarına yönelebilirler. Ayrıca Fransız dili ve edebiyatı alanında akademik çalışma yapmaya ve yabancı dilin kullanımına ilişkin birikimlerini çeviri ve yayıncılık alanlarında, yazılı ve görsel medyada, sivil toplum kuruluşlarında ya da sanatsal üretimde kullanabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

Harf ile

AA

BA

BB

CB

CC

F

BL

BS

IA

NP

Rakam ile

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

0.00

-

-

-

-

« AA », « BA » ya da « BB » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenciler de, genel ağırlıklı not ortalamaları en az « 2,75 » ve üzeri olmak koşuluyla başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. « BL » notu öğrencinin seminer dersini veya Yüksek Lisans tezini başarıyla tamamladığı, « BS » notu ise seminer dersinden veya Yüksek Lisans tezinden başarısız olduğu anlamına gelir. « IA » notu, öğrencinin derse devamsızlık nedeniyle başarısız olmasını, « NP » notu ise yaryıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız olmasını ifade eder.

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) : bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.

 


Eğitim Türü

Örgün eğitim


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Dr. Ögr. Üyesi Atilla DEMİRCİOĞLU
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: ademircioglu@gsu.edu.tr


Scroll to Top