Felsefe Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Bölümümüzün öncelikli amaçları felsefi bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmak, öğrencilere felsefe tarihi bilgisi kazandırmak, felsefe temaları üzerine sorgulama becerilerini geliştirmektir. Bölüm, dersler aracılığıyla evrensel felsefi mirası öğrencilere aktarmakta, sistematik felsefe dersleriyle de öğrencileri her an dönüşmekte olan çağdaş felsefe dünyasındaki yeni problemler ve yeni yönelimlerle tanıştırmaktadır. Lisans düzeyindeki öğrenciler, zorunlu ve seçmeli felsefe derslerinin yanı sıra, danışmanlarının onayıyla bölüm dışından da ders seçebilmektedirler. Klasik felsefe metinlerine doğrudan erişim sağlamaları açısından eğitim dili olan Fransızca ve belirli bir seviyeye gelmeleri beklenen İngilizce dışında Latince, eski Yunanca ve Osmanlı Türkçesi öğrenme olanağı tanınmaktadır.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe alanında Lisans derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanunu ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ya da Fransızca dilinde öğrenim veren ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı ile yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa GSÜ-YÖS sınav sonucuna göre kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin kabulü, GSÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda özel öğrenci statüsü ile kabul edilebilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin tüm programlarda Fransızca olması nedeniyle, Fransızca bilmeyen öğrencilerin bir yıllık hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaları, Fransızca bilen öğrencilerin ise seviye sınavından başarıyla geçmeleri gerekmektedir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Felsefe Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme ödevini başarıyla savunan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, GSÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Felsefe metinlerini mantıksal çözümlemeye tâbi tutabilir, eleştirel ve analitik zekâya sahip olur;
2 Antik Çağ’dan 20. Yüzyıla kadar felsefe tarihine dair kapsamlı bilgi sahibi olur;
3 Etik, Estetik, Bilim Tarihi, Toplum Felsefesi gibi sistematik felsefe disiplinlerinde bilgi edinir ve uzmanlaşma sağlar;
4 Felsefenin, Tarih, Psikoloji, Antropoloji, Sosyoloji ve pozitif bilimler gibi felsefe dışı disiplinlerle ilişkisini kurabilir;
5 Siyaset kuramlarının öğrenir, tarihi ve güncel olayları felsefi bakış açısıyla değerlendirebilir;
6 Fransızca, İngilizce gibi yaşayan dillerde felsefi tartışmaları takip edebilecek düzeye gelir;
7 Eski Yunanca, Latince veya Osmanlıca dillerinde yazılmış felsefe metinlerini takip edebilecek düzeye gelir;
8 Sanat yapıtlarını ve tarihini değerlendirebilecek estetik kuramları tanır ve yaratıcı düşünce yeteneğini kavrar;
9 Bağımsız akademik araştırmalar yapma ve makaleler yazma becerisinin kazanır; çözümleme, yorumlama ve eleştirel tartışma yeteneğinin geliştirir.


Mezunların Mesleki Profili

Bölümümüz, felsefe alanında temel bir eğitim vermenin yanı sıra, diğer birçok sosyal bilim alanında bilgilene ve entelektüel bir donanıma sahip, dünya sorunları karşısında sorumlu bir birey yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımızın bir kısmı akademik çalışmalarına gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki kurumlarda devam etmekte, diğer bir kısmı ise başta eğitim, kültür, sanat, yayıncılık ve basın-yayın gibi birçok alanda faaliyet göstermektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav, final sınavı ya da bütünleme sınavından aldığı notlar ile dönem içi diğer çalışmaları üzerinden hesaplanır.

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

Harf ileAABABBCBCCF
Rakam ile4.003.503.002.502.000.00

 « AA », « BA », « BB », « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. M. Türker Armaner
Adres: Çırağan Caddesi 36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Türkiye
Telefon Numarası: +90 212 227 4480
E-Posta adresi: tarmaner@gsu.edu.tr


Scroll to Top