İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı, yarının yöneticilerinin potansiyellerini çok boyutlu bir bakış açısı ile geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu program, öğrencilere işletmelerde önemli pozisyonlarda iş bulmaları veya kilit sorumluluklar için terfi almalarını sağlayacak geniş bir bilgi ve beceri yelpazesini götürmeyi amaç edinmiştir. Aktif katılıma dayalı bir öğrenmeyi temel alan eğitim, iş dünyasında daha yüksek performans göstermek ve proaktif olmak isteyen öğrencilere yöneliktir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 90 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilan edilen kontenjanlar dahilinde tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, İşletme Bölümünün gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile sonuca bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesi ve diğer koşullar da aranır.


Program Yeterlilikleri

1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir.
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir.
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır.
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir.
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir.
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir.
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir.
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır.
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir.
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir.
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır.
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır.


Mezunların Mesleki Profili

İşletme tezsiz yüksek lisans programımız yönetici adayları ve yöneticilere yönelik bir uzmanlık programıdır. Bu programdam mezun olan öğrencilerimiz işletmenin stratejik yönetim, finans, muhasebe, satış ve pazarlama, satınalma ve lojistik,üreti ve araştıam ve geliştirme, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon gibi fonksiyonel alanlarındaki teorik ve pratik bilgilerini ve uzmanlık alanlarını genişletebilmekte ve gerek kamu gerekse özel sektörde yöneticilik pozisyonlarının doğal adayları olarak yetiştirilmekte ve geliştirilmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Dersinin yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı % 40’dan az, % 60’dan çok olmamak koşulu ile yarıyıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Ayrıca, sınav sonucu, seminer dersi, tez ya da dönem projesinin değerlendirilmesinde aşağıdaki notasyonlardan da yararlanmak mümkündür.

Notasyon Açıklama
IA Derse devamsızlık nedeniyle başarısız
NP Yarıyıl sonu sınavına girmemiş olmak nedeniyle başarısız
BL Başarılı
BS Başarısız


Eğitim Türü

Program bir ikinci eğitim programıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Aylin ATAAY
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: aataay@gsu.edu.tr


Scroll to Top