Matematik Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Matematik, doğal bilimlerde (E. Wigner'in deyişine göre) "akıl almaz etkinliğe sahip" bir aletler topluluğundan ibaret değildir. Aynı zamanda kişinin merakını ve hayal gücünü çalıştırması; analiz/sentez ruhunu titizlikle gerçekleştirmesi için bir oyun sahası da sunar. Programımız öğrencilerini temel matematik kavram ve aletlerine vakıf kılmayı, (ispat ve hesap gibi) temel matematik inşalarını anlama ve üretme kabiliyeti vermeyi, matematiksel fikirlerini gerekli titizlik ve kesinlikle hem yazılı hem de sözlü şekilde ifade etme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin tümüne, felsefe (mantık), fizik ve bilgisayar bilimleri gibi "kardeş" disiplinler de ayrıca tanıtılır.


Kazanılan Derece

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciye Matematik Bilim alanında Lisans derecesi verilir.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması; Yükseköğretime Giriş ve Lisans Yerleştirme Sınavları (YGS+LYS) ile ya da Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ile yerleşmiş olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programa kayıt olan öğrencinin, alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü en az DD notuyla geçerek başarılı olması ve programın sonunda genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa başlamadan önce başka bir kurumda alınan bir dersin içeriğinin, öğrencinin burada alması gereken bir dersin içeriğine uygun olması durumunda ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylandığı takdirde, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir;
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır;
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir;
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir;
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir;
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​;
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir;
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır;
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir;
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.


Mezunların Mesleki Profili

Galatasaray Üniversitesi Matematik bölümü mezunları akademisyen, öğretmen, muhasebeci, sigortacı, bankacı, yatırım uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, audit asistanı, yönetim danışmanı, bilgisayar programcısı, yazılımcı, sistem analisti, endüstriyel tasarımcı, modelleme ve simülasyon danışmanı olarak çalışabilirler ve aynı zamanda biyolojik bilimler, sağlık sektörü, iklimbilim alanlarında da araştırmacı olarak yer alabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Matematik bölümü mezunları, mühendislikten iktisada uzanan birçok alanda yüksek lisans yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Sınavlar

MADDE 16

  1. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, bu çalışmaların ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılma gerekleri dönem başında dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.


  1. Sınavlar, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre düzenlenen diğer sınavlardan oluşur.


  2. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl içi değerlendirmelerden alınan not ara sınav yerine geçebilir. Ara sınavların tarihleri dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ara sınav sonuçları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir.

  3. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrenciler için en az üç gün önceden duyurulmak suretiyle aynı yarıyıl içerisinde mazeret sınavı hakkı verilebilir. Geçerli nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunlarıyla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelendirilmesi şarttır. Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

  1. Bir dersin yarıyıl sonu sınavı akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. Yarıyıl sonu sınav sonuçları, bütünleme sınavlarından önce ilan edilir.


  2. Bir dersten başarı notu F olan öğrencilere, bu notu şartlı başarı notu olan DC’ye yükseltebilmeleri için bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavları final sınavını izleyen onbeş gün içinde yapılır.


  3. Gerekli hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri ders ve sınav yapılabilir.

Başarı notu


MADDE 17

  1. Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu ara sınav, laboratuar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav sonucunun birlikte değerlendirilmesinden elde edilir. Başarı notunu oluşturan ara sınav veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları; en az %40, en fazla %60 olmak kaydıyla öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğretim üyesi söz konusu sınavların ağırlıklarını her yarıyıl başında öğrencilere ilan eder ve Fakülte Sekreterliğine bildirir.

  2. Öğrencilere aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeleri sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

 

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Katsayısı

Pekiyi

AA

4,00

İyi-Pekiyi

BA

3,50

İyi

BB

3,00

İyi-Orta

CB

2,50

Orta

CC

2,00

Orta-Zayıf

DC

1,50

Zayıf

DD

1,00

Başarısız

F

0,00

 

  1. Bir dersten alınan (F) notu, o dersten başarısız olunduğu anlamına gelir ve dersin ilk açıldığı yarıyılda tekrarını zorunlu kılar. (CC) notu, dersin “yeterli başarı” ile, (DC) ve (DD) ise “şartlı” tamamlandığını gösterir.Eğitim Türü

Tam zamanlı – örgün eğitim


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Muhammed ULUDAĞ
Adres: Çırağan Cad. No:36, Ortaköy 34357,-İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: muludag@gsu.edu.tr


Scroll to Top