Matematik Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Matematik, doğal bilimlerde (E. Wigner'in deyişine göre) "akıl almaz etkinliğe sahip" bir aletler topluluğundan ibaret değildir. Aynı zamanda kişinin merakını ve hayal gücünü çalıştırması; analiz/sentez ruhunu titizlikle gerçekleştirmesi için bir oyun sahası da sunar. Programımız öğrencilerini temel matematik kavram ve aletlerine vakıf kılmayı, (ispat ve hesap gibi) temel matematik inşalarını anlama ve üretme kabiliyeti vermeyi, matematiksel fikirlerini gerekli titizlik ve kesinlikle hem yazılı hem de sözlü şekilde ifade etme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin tümüne, felsefe (mantık), fizik ve bilgisayar bilimleri gibi "kardeş" disiplinler de ayrıca tanıtılır.


Kazanılan Derece

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciye Matematik Bilim alanında Lisans derecesi verilir.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması; Yükseköğretime Giriş ve Lisans Yerleştirme Sınavları (YGS+LYS) ile ya da Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ile yerleşmiş olmak.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programa kayıt olan öğrencinin, alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü en az DD notuyla geçerek başarılı olması ve programın sonunda genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa başlamadan önce başka bir kurumda alınan bir dersin içeriğinin, öğrencinin burada alması gereken bir dersin içeriğine uygun olması durumunda ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylandığı takdirde, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir;
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır;
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir;
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir;
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir;
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​;
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir;
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır;
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir;
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.


Mezunların Mesleki Profili

Galatasaray Üniversitesi Matematik bölümü mezunları akademisyen, öğretmen, muhasebeci, sigortacı, bankacı, yatırım uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, audit asistanı, yönetim danışmanı, bilgisayar programcısı, yazılımcı, sistem analisti, endüstriyel tasarımcı, modelleme ve simülasyon danışmanı olarak çalışabilirler ve aynı zamanda biyolojik bilimler, sağlık sektörü, iklimbilim alanlarında da araştırmacı olarak yer alabilirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Matematik bölümü mezunları, mühendislikten iktisada uzanan birçok alanda yüksek lisans yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, ilgili yarıyılın başında öğrencilere ve Dekanlığa bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş günü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(3) Sınavlar, Fakülte yönetiminin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar

MADDE 16 –(1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/inceleme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa olmak üzere yapılır. Ara sınavların yapılacağı gün ve saatler dersin sorumlusu öğretim elemanları tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az yedi gün önce sınav düzeninin sağlanması için Dekanlığa yazılı olarak bildirilir ve öğrenci otomasyon sisteminde tanımlanarak öğrencilere duyurulur.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenciye bildirilir.

Sınav programları, sınavların düzeni ve sınavlarda disiplin

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanan sınavprogramına göre yapılır. Sınav programı sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir.

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Bir dersin sınavının düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğundadır. Sınavın uygulanması ile ilgili yardıma ihtiyaç duyan öğretim elemanına, en az bir hafta öncesinden talep etmesi halinde Fakülte tarafından gözetmen görevlendirilir. Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu altında ve Fakülte tarafından görevlendirilen gözetmenlerce yapılması esastır. Bu kişilerin mazereti halinde Fakülte yönetimi sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebilir.

(4) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınav süresi sonunda öğrenciler, cevap kâğıtlarını gözetmenlere teslim etmekle yükümlüdürler.

(5) Öğrenciler sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler, Fakülte tarafından belirlenir ve sınavdan önce öğrencilere duyurulur.

(8) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Fakülte tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

(9) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir.

(10) Bir dersten başarı notu olarak F alarak başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(11) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 18 –(1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bütünleme sınavı notu yarıyıl sonu sınavı notunun yerine geçer.

(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az %60’tan fazla olamaz.

(3) (Değişik:RG-15/3/2021-31424) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı NotuKatsayısı
AA4.00
BA3.50
BB3.00
CB2.50
CC2.00
F0.00

a) Bir dersten (AA), (BA),(BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır.

b) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

c) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

ç) Laboratuvar çalışmaları, seminer, dönem projeleri gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

d) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın, tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.


Eğitim Türü

Tam zamanlı – örgün eğitim


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Meral Tosun
Adres: Çırağan Cad. No:36, Ortaköy 34357,-İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: mtosun@gsu.edu.tr


Scroll to Top