İletişim Lisans Programı

Film ve Eleştirileri Kuramları(CTV329)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV329 Film ve Eleştirileri Kuramları 5 2 2 2 2 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe TOY PAR atoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı, film endüstrileri alanında her tür uzmanlaşmaya yönelecek öğrencilere gerekli kuramsal altyapının edindirilmesi ve farklı kuramların gelişme süreçlerine ve uygulanma biçimlerine yönelik bilginin kazandırılmasıdır.

Ayrıca, genelde film yapım ve değerlendirme sürecinin belirleycici bir öğesi olan film eleştirisi alanında geçerli kuramlarının öğretilmesi ve farklı mecralara yönelik eleştiri uygulamaları konusunda yeterli altyapıyı sağlamak da dersin hedefleri arasındadır.
İçerik Katılımcı Konferans
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sinema alanında bilimsel araştırma yapabilir ve bu alanda çalışabilecek temel kuramsal bilgiye sahiptir :
1.1. Sinema çalışmaları alanıyla diğer sosyal bilimler ve disiplinlerin ilişkilerini tanımlar
1.2. Farklı film kuramlarını tanır ; bunların özgün niteliklerini sıralar ve sınıflandırır
2. Farklı film kuramlarını uygulamaya geçirir
2.1. Film yapım / yaratım sürecinde kuramsal yaklaşımları uygular
2.2. Farklı kuramlardan hareketle yapılmış araştırmaları tanır
3. Film eleştirilerini kuramsal açıdan değerlendirir
3.1. Bir film eleştirisini, dayandığı kuramsal yaklaşımlar bağlamında çözümler
3.2. Yer aldığı mecra ve yöneldiği kitle açısından film eleştirilerini sınıflandırır, değerlendirir
3.3. Bir film üzerine yazılmış farklı film eleştirilerini karşılaştırır

4. Film eleştirisi yazar
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar CASSETTI Francesco, Les théories du cinéma depuis 1945, Nathan Cinéma, Paris, Paris, 1999
FERRO Marc, Cinéma et Histoire, gallimard, Folio Histoire, Paris, 1993
E. VANOYE et alii, le Cinéma, Nathan, Paris, 1998
ÖZDEN Zafer, Film Eleştirisi, AFA Sinema, İstanbul, 2000
CORRIGAN Timothy, Film Eleştirisi Elkitabı, Dipnot Yayınları, Ankara, 2007
René PREDAL, LA Critique de cinéma, A.Colin 128, Paris, 2004
Marco BELLOCHIO et alii, Nouveaux cinémas, nouvelles critiques, petite Anthologie des Cahiers du cinéma, Paris, 2001
Jean-Michel FRDODON, La Critique de cinéma, Cahiers du cinéma, Petits Cahiers, 2008
Joel MAGNY, Le point de vue, Cahiers du cinéma, Les petits Cahiers, 2001
AUMONT Jacques, Les théories des cinéastes, Armand Colin Cinéma, Paris, 2005
SMELIK Anneke, Feminist Sinema ve Film Teorisi. Ve Ayna Çatladı, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008
DÖNMEZ-COLIN Gönül, Kadın, İslam ve Sinema, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2006
ÖZTÜRK S.Ruken, Sinemanın “Dişil” Yüzü, OM Sinema, İstanbul, 2004
ÖZTÜRK S.Ruken, Sinemada Kadın Olmak, Alan Yayıncılık, İstanbul, 2000
BAKIR Burak, Sinema ve Psikanaliz, Hayalet Kitap. Sinema ve Eleştiri, İstanbul, 2008
GENÇÖZ Faruk, PSİnema, HYB Yayıncılık, Ankara, 2007
VISY Gilles, Films Cultes – Culte du Film, EPU, Audiovisuel et cinéma / Cinéma, Paris, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilimsel bir alan olarak sinema ve film araştırmaları: disiplinlerarasılık, çokdisiplinlilik ve özgün alanlar
2 Gerçekçilik ve kuramlaştırma
3 Sosyoloji kuramları
4 Sinema, tarih, kültür: Annales Ekolü ve tarihsel film okuma yaklaşımları
5 Göstergebilimsel yaklaşımlar
6 Psikoloji, psikanaliz ve sinema
7 Toplumsal cinsiyet paradigması ve Feminist Film Kuramları
8 Alımlama kuramları
9 Film eleştirisi : tanımlar, biçimler, alanlar
10 Film kuramlarının eleştiri alanına uygulanması
11 Ulusal sinemalar : kültürel gösterge olarak film eleştirisi
12 Yeni eleştiri kuramları : “Auteuriste” eleştiri; biçimci ve estetik yaklaşımlar
13 Tür eleştirisi
14 Siyasal eleştiri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 139
Toplam İş Yükü / 25 5,56
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top