İletişim Lisans Programı

Reklamda Yaratıcılık(COM316)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM316 Reklamda Yaratıcılık 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Onurcan GÜDEN oguden@gsu.edu.tr (Email) Ali Can TURALI (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tüketim, haz, zaman, ahlak ve sorumluluk, arzu, mutluluk, dil, sanat, insan emeği, adalet gibi temel kavramları felsefi açıdan incelemek.

Pazarlama tarihine kısa göndermeler yaparak; otomobil, sabun ve ilaç sektörlerinde lider markaların ortaya çıkış koşullarını kavramak.

Reklam, pazarlama ve yaratıcı düşünce ilişkilerine bakmak. Firmaların, yaratıcı pazarlama ve reklam fikirleri ile nasıl kalıcı markalar çıkarabildiklerini örneklerle ortaya koymak.

Yaratıcı beyin, yaratıcı düşünce, teknikler ve kuralları hatırlatmak.

Dijital dönüşümü tartışırken yeni pazarlama iletişim tekniklerini vurgulamak. Kitle iletişiminin yeni boyutları ve pazarlamanın 21. Yüzyılda evrilebileceği noktaları tartışmak.
İçerik Bu derste, pazarlama, yaratıcılık, reklam ve dijital iletişim alanlarındaki kavram ve uygulamalar, başarılı / başarısız, örnekler aracılığı ile ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
Reklam ve pazarlama ilişkilerini tarihsel gelişim içinde kavrar.
Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerden haberdar olur.
Yaratıcı düşüncenin , pazarlama ve reklam alanında nasıl etkin olduğunu anlar.
Giderek hızlanan, değişen ve dijitalleşen pazarlama evrenini kavramak ve ayak uydurmak için gerekli ipuçlarını elde etmiş olur.
İleride pazarlama iletişimi / reklam mesleğini seçeceklerin kavramlara aşinalığı artar.
Öğretim Yöntemleri - Power point sunumlar
- Reklam kampanya ve görsel analizleri
- Sanat eserleri incelemeleri
Kaynaklar -David Ogilvy , Confession of an Advertising Man , 2011 South Bank publishing ( 1963’te
yapılmış birinci baskının yazar tarafından revize edilmiş hali).
-Marcel Bleustein -Blanchet , İkna Hırsı , Bir Fransız reklamcının anıları, çev: Cüneyt Akalın
,Yorum Ajans yayınları ,1995.
-Jim Aitchison , Basın İlanı Böyle Yapılır , çev: Serkan Balak, Okuyan Us yayınları, 2006.
-Pat Fallon, Fred Senn , Portakalı Sıkmak, çev: Ümit Şensoy , Optimist yayınları , 2007.
-Robert Heath , Bilinçaltımdaki Reklamlar , reklamlar bizi nasıl etkiler? Çev: Emrah Bilge,
MediaCat kitapları , 2013.
-How To Be More Creative , David Edwards ,Occasional Productions,1996.
-Claude Hopkins , Reklamcılık Yaşantım & Bilimsel Reklamcılık , Yapı Kredi yayınları ,1996.
-Al Ries , Jack Trout , Marketing Warfare, 20.th Anniversary edition , McGraw-Hill ,2006.
-Gilles Lipovetsky , Le Bonheur Paradoxal , Gallimard, col: Folio essais,2006.
-Thierry Maillet , Le Marketing et son histoire , ou le mythe de sisyphe réinventé ,
Pocket,2010.
- Jean Marie Dru , La publicité autrement, Gallimard, Le Débat , 2007.
- Richard Susskind , Daniel Susskind, The future of the professions , How
technology will transform the work of human experts , Oxford University Press 2015.
- Dominique Cardon , A quoi revent les algoritmes ,Nos vies a l’heure des big data , Seuil ,
République des idées, 2015
- Philippe Jourdan , Valérie Jourdan , Jean-Claude Pacitto Le Marketing de la Grenouille ,
Nouvelle strategies des marques pour nouveaux consommateurs , Editions Kawa 2017.
- Giles Lipovetsky, Plaire et Toucher , essai sur la société de seduction , Gallimard 2017.
- Jean-Marie Dru, NEW, 15 approches disruptives de l’innovation, Pearson, 2016.
- John Hegarty , Hegarty On Advertising , Thames &Hudson 2017, Turning intelligence into
magic.
- Celil Oker , Genç Yazarlar için hikaye Anlatıcılığı Kılavuzu , Altın Kitaplar 2018 .
Biraz farklı sulara açılmak için:
- Walter Benjamin, Sur le Concept de l’Histoire, Petite Bibliothèque de Payot,2013.
-Karl Jaspers , La Culpabilité Allemande , Les Éditions de Minuit , col: arguments, 1990.
Max Horkheimer – Theodor W.Adorno , La Dialectique de la Raison , fragments
philosophiques, ilk baskı 1944 NewYork , 1974 pour la traduction Française , Gallimard ,
1974.
- Le Temps des Magiciens , 1919 -1929 l’invention de la pensée moderne , Wolfram
Ellenberger , 2019.
-Benjamin,Barthes ve Fotografın Tekilliği , Kathrin Yacavone ,çev: Simber Atay ve
MelihTumen ,Hayalperest Yayınları 2015.
-Michel Bourse , Halime Yücel, İletişim Bilimlerinin Serüveni , Ayrıntı yayınları, Schola Ayrıntı
dizisi, 2012.
-Richard Appignanesi, Chris Garratt, Post-Modernism İcon Books Limited, 2013
-Catherine Dedieu, Christine Removille , Métamorphoses du Marketing , Economica , 2012.
-Philip Kotler , Marketing 4.0 , Le Passage au Digital , De Boeck supérieur , 2017
-Atilla Aksoy , Yeni Reklamcılık , İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları,2005.
-Guilano da Empoli, Les İngénieurs du Chaos , Ed. JCLattés, 2019.
-Anti bible du marketing et du management , 30 principes fondamentaux a l’épreuve des
faits, Paul Millier , Pearson Education , France , 2007
- Gerald Bronner , Apocalypse cognitive , PUF , 2021
- Jean Marc Bally , Xavier Desmaison , Comment la Silicone Valley a gagné la guerre de
marketing , Harmann , 2020
-Cynthia Fleury, Les irremplaçables, essais folio, Gallimard,2015
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş Dersi – Dersin yapısının anlatılması ve kuralların bildirilmesi
2 Toplumsal değişim, tüketim, yaşam tarzı, hız ve zaman
3 Günümüz pazarlama ve reklam dünyasını kavramaya yönelik temel kavramlar üstüne felsefe
4 Prometeus'tan Dionisos'a... Sanayi devrimi / Tüketim ve İletişim Devrimi / Dijital dönüşüm
5 Klasik pazarlama ve reklam teorileri
6 Pazarlama, tüketim ve tasarım tarihi
7 Ara sınav hazırlık
8 Ara sınav
9 Yeni pazarlama ve reklam teorileri
10 Yaratıcı düşünce: kişisel yaratıcılık, pazarlama ve reklamda yaratıcılık
11 Reklam ve zihnimiz: Reklam nasıl etkili olur?
12 Dijital dünya: algoritmaların hayali nedir? & Dijital dünyada yaratıcı olmak...
13 Bir ajans, bir influencer neler anlataca?
14 Final hazırlık
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top