Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş(INF101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 1 1 0 1,5 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) B. Atay ÖZGÖVDE aozgovde@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Bilgisayar mühendisliğini bir disiplin olarak ele alır ve bu konudaki tüm alt başlıkları tanıtır.
- Algoritma tasarımı ve programlama ile ilgili temel kavramları aktarır.
- Yazılım ve Donanım kavramlarını pratik uygulamalar ile ele alıp kavratır.
- Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde kurulmuş olan araştırma laboratuvarlarını tanıtır ve süregelen araştırma projeleri hakkında bilgilendirir.
- Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim elemanları ile yeni gelen öğrenciler arasında ortak çalışma ve işbirliği olanakları yaratır.
İçerik 1. hafta. Giriş, tanışma, dersin tanıtılması
2. hafta. Dağıtık Sistemler & Uygulamaları
3. hafta. Yazılım Geliştirme Süreçleri
4. hafta. Programlama Dilleri Dünyası
5. hafta. Karmaşık Ağlar ve Analizi
6. hafta. Yapay Görme
7. hafta. Biyomedikal Uygulamaları
8. hafta. Algoritma Tasarımı -1
9. hafta. Algoritma Tasarımı -2
10. hafta. Semantik Web
11. hafta. Programlama - 1
12. hafta. İnsan Makina Arayüzü
13. hafta. Programlama - 2
14. hafta. Robotik ve Uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
ÖÇ1: Dersin içeriğinde gösterilen geliştirme araçlarını kullanarak yazılım ve basit seviyede gömülü sistem tasarımı yapabilir, bu tasarımı gerçekleyebilir.
ÖÇ2: Algoritma kavramını tanımlayabilir, algoritmik çözüm üretebilir, algoritma kavramının tüm yazılım üretimi içerisindeki yerini bilir.
ÖÇ3: Ders kapsamında ürettiği bilgisayar sistemlerinin tasarım ve gerçeklenme aşamalarını teknik detay vererek görsel araçlarla ve sözlü etkin şekilde sunabilir.
ÖÇ4: Bilgisayar mühendisliğinde ürünlerin sonlu zaman içerisinde, kısıtlı kaynaklarla ve etik kurallara bağlı olarak üretilmesi zorunluluğunu kavrar ve bu zorunluluğu ders projelerini tamamlarken bireysel ve takım çalışması yaparak uygular.
ÖÇ5: Bilgisayar mühendisliğine konu olan sistemlerin temel bileşenlerini bilir, farklı tür sistemlerde yazılım, donanım ve özel bir yazılım olan işletim sisteminin görev paylaşımını kavrar.
ÖÇ6: Bilgisayar mühendisinin çalışma hayatında üstlenebileceği rollerin skalasını bilir, Ar-Ge aşamasından bakım aşamasına bir ürünün yaşam çevrimini bilir, bu çevrimde bilgisayar mühendislerinin soyunacağı rolleri tanır, bu rollerin etik sınırlamaları olabileceğini bilir.
Öğretim Yöntemleri 1. http://www.arduino.cc
2. https://scratch.mit.edu
Kaynaklar Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilgisayar mühendisliğinin genel tanıtımı. Bir disiplin olarak genel mühendislik dalları arasında konumlandığı yerin aktarılması. Öğrenci ve profesyonel olarak olumlu kariyer alışkanlıklarının aktarılması.
2 Hesaplama kavramının aktarılması, bilgisayarların tarihçesi ve hesaplama makinelerinin evrimi.
3 Donanım, yazılım ayrımının verilmesi, sistem kavramı. Hesaplama örnekleri ve hesaplamanın programlama dilleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi. Programlama dilleri ile işlemcinin kendi dili (makine dili) arasındaki ayrım.
4 İşletim sisteminin bir bilgisayar sistemindeki rolü. Yüksek seviye programlama dillerinin işlevleri ve yararı. Derleyici yazılımının görevleri. Güncel programlama dillerinin karşılaştırılması.
5 Scratch programlama dilinin tanıtılması. Dilin yeteneklerini güncel diğer programlama dilleri ile karşılaştırılması.
6 Scratch programlama dili ile kontrol ifadelerin incelenmesi. Sınıfiçi uygulama çalışması ve takip eden raporlu ödev verilmesi.
7 Scratch programlama dili ile döngülerin işlenmesi. Sınıfiçi uygulama çalışması ve takip eden raporlu ödev verilmesi
8 Ara Sınav
9 Scratch programlama dili ile değişkenler ve listelerin kullanımı
10 Arduino sisteminin tüm bileşenleri ile tanıtılması, kullanım amaçlarının ortaya koyulması.
11 Arduino ile gömülü sistemlerin temellerine giriş. Algılayıcı arayüzünün hem donanım hem de yazılım olarak tanıtılması, örnek programların gerçek algılyıcılar ile denenmesi. Sınıfiçi uygulama çalışması ve takip eden raporlu ödev verilmesi.
12 Arduino yazılım geliştirme ortamında daha önce Scratch ile gösterilen programlama kavramlarının gösterilmesi (değişkenler, kontrol ifadeleri, döngüler)
13 Arduino ortamında algılayıcılardan gelen veri akışı üzerinde yapılacak basit önişleme adımlarının gösterilmesi.
14 Arduino ile Scratch'i birleştirerek Scratch programlama dili ile Arduino programlanmasının gerçekleştirilmesi.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 20
Ödevler 4 20
Ödevler 4 20
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 15
Proje 1 15
Proje 1 15
Proje 1 15
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 24 240
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top