İletişim Lisans Programı

Medyada Dil Kullanımı(COM429)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM429 Medyada Dil Kullanımı 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nebahat AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bugün, içinde yaşadığımız medya/dijital iletişim dünyasının yazı ve yayın olanakları, düşünce ve bilgi alışverişini her gün, her saat ve her an gerçekleştirebilecek duruma getirmiştir. Bu bağlamda, medya/dijital dil kullanımı alanları ve düzeyleri farklılaşarak, bir iletişim dili ortaya çıkacaktır ve insanın sonu görünmeyen bir uğraşısı olma özelliğini koruyacaktır.
Medya dili neden çalışılmaktadır? Medya dili araştırmaları ve disiplinler arasında: Dilbilim-Toplumdilbilim- Söylem Çözümlemeleri- Göstergebilim ve İletişim çalışmalarıdır.
İçerik 1.Hafta: Dil Nedir?
2. Hafta: Söylem Nedir?
3. Hafta: Medya ve Dile Genel Bir Bakış
4. Hafta: basın Dili
5. Hafta: Haber Dili
6. Hafta: Reklam Dili
7. Hafta: Film Dili
8. Hafta: İletişim Dili
9. Hafta: Dijital Dil
10. Hafta:Görüntü-Gösterge Dili
11. Hafta:Görüntüsel-İşitsel Dil
12. Hafta: medya Metinlerinin Dilsel Çözümlenmesi
13. Hafta: Sosyal Medya ve yeni Medya Ortamlarında Kullanılan Dil
14. Hafta: Güncel Örnekler ve Dilsel Çözümlemeler
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Dil Nedir?
2.Söylem Nedir?
3. Simge Nedir?
4. Metin Nedir?
5.Dil ve İletişim
6.Baın Dili
7.haber Dili
8.Reklam Dili
9.Film Dili
10.İletişim Dili
11.Görsel Söz Dili
12.Görüntüsel-İşitsel Dl
13.Medya Metinleri
14.Medya metinlerinin Dilsel Çözümlenmesi
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar ALBADA F.Kelly (2000) The Public and Private Dialogue the Ameican Family on Television Journal of Communication, Oxford University Press.
AUSTİN John (1962) How to do Things with Words, Oxford, Clarendon Press.
BELL Allan (1984) language Sytle as Audence Design, Language in Society.
FAİRCLOUGH Norman (1989) Language and Power, London, Longman.
GÖKTÜRK Akşit (1988) Okuma Uğraşı, Inkılap Kitabevi.
GREİMAS Algirdas (1983) Structural Semantics, Lincoln: University of Nebraska Press.
VAN Dijk T.A. (1977) Tex and Context, Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discource, Longman, Londra.
Van Dijk T.A. (1993) Principles of Critical Discource Analysis, Sage Publications.
VARDAR Berke (1978) Temel Dilbilim Dersleri. İstanbul.
WODAK Ruth (1989) Language. Power and Ideology. Amsterdam.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dil nedir?
2 Söylem Nedir?
3 medya ve Dile Genel Bir Bakış
4 Basın Dili
5 Haber Dili
6 Reklam Dili
7 Film Dili
8 İletişim Dili
9 Dijital Dil
10 Görüntü- Gösterge Dili
11 Görüntüsel-İşitsel Dil
12 Medya Metinlerinin Dilsel Çözümlenmesi
13 Sosyal Medya ve Yeni Medya Ortamlarında Kullanılan Dil
14 Güncel Örnekler ve Çözümlemeler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 3 3
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top