İletişim Lisans Programı

İkna Süreci(RPP309)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP309 İkna Süreci 5 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) NAZLI AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında;
Tarihsel bir perspektifle medya, birey ve toplum iletişiminde etki
mekanizmalarının değişimini açıklamak; sosyal psikoloji alanında
geliştirilen araştırmalardan hareketle iknayı yeni iletişim ortamları ve
etkileşim sürecine uygun olarak tanımlamak; tutum ve davranış
değişikliğini yaratan koşulları anlamak; siyasi iletişim, halkla ilişkiler,
pazarlama, reklam, kişilerarası iletişim alanlarında iletişim sürecinin
etkin kullanımına yönelik strateji oluşturma becerisi kazandırmak,
hedeflenmektedir.
İçerik Ders tanıtımı
Tarihsel perspektifte iknanın değişen tanımı
Aristoteles ve Retorik
II. Dünya Savaşı ve Propaganda
G. Le Bon “ Kitleler Psikolojisi”
G. Tarde “ Taklit Kanunları
Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar
Tutum Nedir?
Festinger’in “Bilişsel Çelişki Kuramı”
C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi
Modeli”Kaynağın özellikleri
C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi
Modeli” İletişimin özellikleri: Görüş Farkı, Tek Yönlü – Çift
Yönlü iletişim – Duygusal, Ussal İletişim
Hedefin özellikleri
Mc Guire’in İkna Edici İletişim Modeli
Greenwald'ın İkna Edici İletişim Modeli
Petty ve Cacioppo, “Ayrıntılı İnceleme Olasılığı
Modeli”- ( ELM)
Teknoloji ve İkna
Stanford Üniversitesi İkna Edici Teknoloji Laboratuarı
araştırma sonuçlarının incelenmesi
Kampanya Analizi I: Siyasi İletişim, Reklam,
Sosyal Sorumluluk Projeleri alanlarında uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- İletişim sürecinin temel dinamiği olarak iknayı tanımlar;
- Tarihsel perspektif içinde, iletişim süreçlerinin gelişimine
paralel olarak ikna paradigmalarının değişimini yorumlar;
- Tutum oluşumu ve tutum değişimi süreçlerini analiz eder;
- İletişimin farklı alanlarında uygulanabilecek iletişim
stratejileri tasarlar;
- İkna stratejilerini dijital medya ortamlarına uygular.
Öğretim Yöntemleri Ders teorik yaklaşımların tartışılmasını ve proje uygulamalarını kapsar.
Kaynaklar ALMEIDA Fabrice d’, Images et Propagande, Casterman, Paris, 1995.
BAIRD Jay W, The mythical world of Nazi war propaganda : 1939-
1945 University of Minnesota Press, Minneapolis- Minn, 1974.
BELLENGER Lionel, La persuasion, PUF, Collection que sais-je?,
Paris, 1992.
CIALDINI Robert B., İknanın Psikolojisi, Türkçeye çeviri Fevzi
Yalım, MediaCat Kitapları, Ankara, 2001.
CIALDINI Robert B., Influence: Science and Practice, Allyn &
Bacon, 2003.
CIALDINI Robert B., Harnessing the Science of Persuasion, Harvard
Business Review; Vol. 79 Issue 9, 2001, pp.72-79. (EBSCOhost)
HOGAN Kevin, The Psychology of persuasion: how to persuade
others to your way of thinking, Pelican Publisging Company, Gretna,
Louisiana, 2002. (GSÜ Kütüphane).
LE BON Gustave, Psychologie des foules, PUF/Quadrige, 5e éd.,
Paris, 1995.
LEVINE Robert V., Power of Persuasion:How we’re bought and
sold, John Wiley&Sons, New Jersey, 2003.
JOHNSTON D: Deirdre, The art and science of persuasion, Madison,
Wis, Mc Graw Hill, 1994. (GSÜ Kütüphane).
JOWETT Garth, O'DONNELL Victoria, Propaganda and
persuasion, Sage, London, 1986.
KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve insanlar: sosyal psikolojiye giriş,
Evrim Basın Yayın Dağıtım, Istanbul, 1988. (GSÜ Kütüphane)
KAPFERER Jean-Noel, Les chemins de la persuasion : le mode
d'influence des media et de la publicité sur les comportements,
Gauthier-Villars, Paris, 1978.
MESSARIS Paul, Visual Persuasion: The Role of Images in
Advertising, Sage Publications, London, 1997.
MİLLS Harry, Artful Persuasion: How to Command Attention,
Change Minds, and Influence People, Publication Data, New York,
2000.
MORTENSEN Kurt W, Maximum İnfluence: the 12 universel laws of
power persuasion, Publication Data, New York, 2004.
PERLOFF Richard, The dynamics of Persuasion: communication and
attitudes in the 21st century, Lawrence Erlbaum, London, 2003. (GSÜ Kütüphane).
PETTY Richard E., CACIOPPO John T., The Elaboration Likelihood
Model of Persuasion, Advances in Experimental social psychology,
vol.19, Academic Press, 1986.
Harvard Busines Essentials, Power, Influence, and Persuasion: Sell
Your Ideas and Make Things Happen, Harvard Univ. 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders planının ve ders kapsamında yapılacak çalışmaların tanıtılması
2 Aristoteles ve Retorik
3 II. Dünya Savaşı ve Propaganda
4 G. Le Bon “ Kitleler Psikolojisi”
5 G. Tarde “ Taklit Kanunları"
6 C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli -Kaynağın özellikleri
7 C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli -Mesaj ve Alıcının özellikleri
8 Vize sınavı
9 Mc Guire’e göre İkna Edici İletişim Faktörleri
10 Greenwald'e göre İkna Edici İletişim Faktörleri
11 Petty ve Cacioppo, “Ayrıntılı İnceleme Olasılığı
12 Festinger Bilişsel Çelişki Modeli
13 Teknoloji ve İkna
14 Kampanya Analizi I: Siyasi İletişim, Reklam, Sosyal sorumluluk uygulamalarından örnekler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 1 2
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 42
Toplam İş Yükü / 25 1,68
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top